Katalog informacij javnega značaja

1. Osnovne informacije o katalogu

Naziv zavoda:

OŠ MIHE PINTARJA TOLEDA VELENJE
telefon: 03 898 33 60 fax: 03 898 33 63

Odgovorna uradna oseba:

SEBASTJAN KUKOVEC, prof. tel.: 03 898 13 62

sebastjan.kukovec@guest.arnes.si

Datum prve objave kataloga:

01.09.2006

Datum zadnje spremembe:

03.10.2006

Katalog je dostopen na spletnem naslovu:

http://www.mpt-velenje.si

 

2. Splošni podatki o zavodu in informacijah javnega značaja, s katerimi razpolaga

2.a Organigram in podatki o organizaciji zavoda

Kratek opis delovnega področja zavoda:

osnovnošolsko izobraževanje

Seznam vseh notranjih organizacijskih enot:

 • Osnovna šola Mihe Pintarja Toleda, Kidričeva 21, 3320 Velenje
 • Podružnična šola Plešivec, Plešivec 32, 3320 Velenje

Organigram zavoda:

organigram zavoda (PDF)

2.b Kontaktni podatki uradne osebe (oseb), pristojnih za posredovanje informacij

Pristojna oseba:

Duška Kolšek, tajnica tel.:03 898 33 60
tajništvo šole, vsak dan od 6.30 – 14.00 ure

2.c Seznam zakonov, podzakonskih aktov in predpisov Evropskih skupnosti z delovnega področja organa (preko državnega, lokalnega oziroma evropskega registra predpisov)

Notranji predpisi:

 • Akt o ustanovitvi
 • Pravilnik o dodeljevanju regresirane prehrane
 • Pravilnik o prilagajanju učnih obveznosti – status športnika in kulturnika
 • Pravila zavoda
 • Pravilnik o izobraževanju delavcev OŠ Mihe Pintarja Toleda
 • Pravilnik o uporabi mastnih pečatov

Državni predpisi:

 • Zakon o zavodih
 • Zakon o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja
 • Zakon o šolski inšpekciji
 • Zakon o delovnih razmerjih
 • Zakon o javnih uslužbencih
 • Kolektivna pogodba za negospodarske dejavnosti v RS
 • Zakon o sistemu plač v javnem sektorju
 • Pravilnik o napredovanju zaposlenih v vzgoji in izobraževanju v nazive
 • Pravilnik o pripravništvu in o strokovnem izpitu strokovnih delavcev na področju vzgoje in izobraževanja
 • Kolektivna pogodba za dejavnost vzgoje in izobraževanja
 • Pravilnik o uvrstitvi delovnih mest direktorjev s področja šolstva in športa v plačne razrede znotraj razponov plačnih razredov
 • Pravilnik o napredovanju zaposlenih v vrtcih in šolah v plačilne razrede
 • Pravilnik o upravljanju učbeniških skladov
 • Zakon o javnih naročilih
 • Pravilnik o pogojih, ki jih morajo izpolnjevati vozila in vozniki vozil, s katerimi se vozijo skupine otrok
 • Zakon o knjižničarstvu
 • Odredba o obvezni vsebini razpisne in ponudbene dokumentacije
 • Zakon o varstvu osebnih podatkov
 • Zakon o dostopu do informacij javnega značaja
 • Zakon o splošnem upravnem postopku
 • Zakon o osnovni šoli
 • Pravilnik o preverjanju in ocenjevanju znanja ter napredovanju učencev v OŠ
 • Pravilnik o dokumentaciji v OŠ
 • Pravilnik o šolskem koledarju za OŠ
 • Pravilnik o zbiranju in varstvu osebnih podatkov na področju osnovnošolskega izobraževanja
 • Pravilnik o publikaciji v OŠ
 • Pravilnik o pravicah in dolžnostih učencev v osnovni šoli
 • Pravilnik o podrobnejših pogojih za organizacijo nivojskega pouka v 9-letni osnovni šoli
 • Pravilnik o preverjanju in ocenjevanju znanja ter napredovanju učencev v 9-letni osnovni šoli
 • Pravilnik o dokumentaciji v 9-letni osnovni šoli
 • Pravilnik o nacionalnem preverjanju znanja v osnovni šoli
 • Pravilnik o smeri izobrazbe strokovnih delavcev v devetletni osnovni šoli
 • Pravilnik o financiranju šole v naravi
 • Pravilnik o subvencioniranju šolske prehrane učencev v osnovnih šolah
 • Zakon o računovodstvu
 • Predpisi EU

Na našem področju ni predpisov, ki bi bili regulirani s strani EU.

2.d Seznam predlogov predpisov (preko državnega oziroma lokalnega registra predpisov)

Predlogi predpisov:

V postopku ni nobenega predloga predpisov.

2.e Seznam strateških in programskih dokumentov po vsebinskih sklopih

Seznam strateških in programskih dokumentov

 • Letni delovni načrt (LDN) 2006/07
 • Učbeniški sklad

2.f Seznam vrst upravnih, sodnih ali zakonodajnih postopkov

Vrste postopkov, ki jih vodi organ:

 • Prijavno-sprejemni postopek za vpis v prvi razred
 • Odločanje o pritožbah na dajanje informacij javnega značaja
 • Postopki priznavanja tujega izobraževanja

2.g Seznam javnih evidenc, s katerimi organ upravlja

Seznam evidenc:

Organ ne upravlja z javnimi evidencami

2.h Seznam drugih informatiziranih zbirk podatkov

Seznam zbirk:

 • Popis nepremičnin in premoženjskega stanja zavoda
 • Šolska publikacija
 • Zapisniki sestankov zakonsko predpisanih organov zavoda

2.i Najpomembnejši vsebinski sklopi drugih informacij javnega značaja oziroma seznam posameznih dokumentov

Sklopi informacij – sledijo razčlenjenemu opisu delovnega področja organa:

 • Objave že posredovanih informacij javnega značaja
 • Urniki učencev za šolsko leto 2006/2007
 • Urniki oddelkov za šolsko leto 2006/2007
 • Šolski koledar za šolsko leto 2006/2007
 • Urniki pogovornih ur
 • Vozni redi šolskih prevozov
 • Urnik oddajanja telovadnice
 • Cene kompletov učbenikov iz učbeniškega sklada

3. Opis načina dostopa do drugih informacij javnega značaja

Informacije so fizično dostopne v delovnem času na sedežu šole

 

 

(Skupno 16 obiskov, današnjih obiskov 1)