OSNOVNA ŠOLA

MIHE PINTARJA TOLEDA VELENJE

KIDRIČEVA 21

3320 VELENJE

 

SVET STARŠEV

 

DATUM: 27. 9. 2016

ŠTEV: 9001-1/2016/2SS

 

ZAPISNIK

seje Sveta staršev, ki je bila, 26. 9. 2016, ob 17.00 uri v zbornici šole.

 1. redno sejo Sveta staršev je vodil in koordiniral ravnatelj šole, gospod Sebastjan Kukovec, ki je po pozdravu in predstavitvi ugotovil, da je prisotnih 18 članov od 20 članov in tako je Svet staršev sklepčen.

Članom je predlagal spremembo predloga prejetega dnevnega reda, kot sledi:

Predlagani dnevni red.

   1. Pregled dogovorov in sklepov zadnje seje.
   2. Volitve predsednika sveta staršev.
   3. Imenovanje predstavnikov staršev v svet šole.
   4. Predstavitev in sprejem letnega delovnega načrta, plana izobraževanja in nadstandardnega programa za šolsko leto 2016/17.
   5. Potrditev predloga o višini cen in prispevkov za: šolsko prehrano (zajtrk, malica, kosilo),  material za likovno vzgojo,  dodatno učno gradivo in delovne liste.
   6. Aktualno.

 

K 1. TOČKI

Seja Sveta staršev je bila dne, 30. 5. 2016, in je tekla po naslednjem dnevnem redu:

1. Potrditev zapisnika zadnje seje Sveta staršev.
2. Poročilo o stanju učbeniškega sklada, obravnava in sprejem sklepa o potrditvi skupne nabavne   cene delovnih zvezkov.
3. Seznanitev z oblikami diferenciacije pouka slovenščine, angleščine in matematike v zadnji triadi šolskega leta 2016/2017.
4. Aktualno:

4/1 Pedagoški proces do konca leta 2015/2016 in plan dela za leto 2016/2017,
4/2 samoevalvacijsko poročilo,
4/3 obravnava vzgojne problematike,
4/4 šola v naravi v šolskem letu 2016/2017,
4/5 obvestilo Sveta zavoda o razpisu volitev (rok september 2016),
4/6 pobude staršev.

Na seji so bili sprejeti sklepi:

SKLEP

Svet staršev posreduje skladno z drugim stavkom 3. odstavka 10. člena Pravilnika o upravljanju učbeniških skladov, pisno soglasje za skupno nabavno ceno delovnih zvezkov in drugih učnih gradiv, ravnatelju šole, Sebastjanu Kukovcu. Pisnemu soglasju priloži tudi zapis o mnenju in glasovanju za predlagane delovne zvezke po razredih.

SKLEP

V 8. in 9. razredu se pri predmetih slovenščina, matematika in angleščina organizira pouk v  heterogenih skupinah oz. manjših skupinah.

SKLEP

Skladno s sklepom Sveta zavoda o razpisu volitev, aktom o ustanovitvi in 46. členom ZOŠ ter Poslovnikom Sveta staršev, bo Svet staršev izpeljal postopek volitev in imenovanje svojih predstavnikov v Svet zavoda OŠ Mihe Pintarja Toleda v mesecu septembru 2016.

Zapisnik seje je v soglasju s člani sveta staršev bil objavljen na spletni strani OŠ MPT, starši, svet staršev, zapisniki.

SKLEP 1:

Svet staršev potrjuje zapisnik seje Sveta staršev z dne, 30. 5. 2016.

Ravnatelj šole je v nadaljevanju prisotne seznanil, da je potekel mandat predsedniku Sveta staršev, zato mora Svet staršev izvoliti novega predsednika in namestnika predsednika Sveta staršev.

Skladno z 11. členom Poslovnika sveta staršev so člani sprejeli

SKLEP 2 :

Volitve predsednika sveta in njegovega namestnika bo svet staršev izpeljal z javnim glasovanjem.

Predlagani kandidati so z ustno izjavo potrdili kandidaturo.

Skladno z 11. členom Poslovnika sveta staršev so člani z javnim glasovanjem izvolili in sprejeli

SKLEP 3:

Predsednik Sveta staršev: Tanja Meža Jurjovec.

Skladno z 11. členom Poslovnika sveta staršev so člani z javnim glasovanjem izvolili in sprejeli

SKLEP 4:

Namestnik predsednika Sveta staršev: Darja Kos.

Mandat predsednika in namestnika predsednika Sveta staršev traja 4 leta od njune izvolitve

(12. člen Poslovnika Sveta staršev).

 

K 3. TOČKI

V letu 2016 poteče mandat Svetu zavoda OŠ Mihe Pintarja Toleda.

Sestava Sveta zavoda je urejena z 46. členom ZOVFI (zakon o organizaciji in financiranju v vzgoji in izobraževanju).

Svet staršev voli svoje predstavnike na seji sveta staršev (47. člen ZOFVI in 34. člen Poslovnika).

Na podlagi določil 35. člena Poslovnika so člani sveta staršev sprejeli.

SKLEP 5:

Volitve predstavnikov staršev v svet šole bodo javne.

SKLEP 6:

Na podlagi določil Poslovnika in v skladu s 47. členom ZOFVI je svet staršev z javnim glasovanjem izvolil 3 (tri) predstavnike v svet šole za 4-letni mandat:

Predstavniki sveta staršev v svetu zavoda v mandatnem obdobju 27. 9. 2016−26. 9. 2020 so:

        1. Tanja Meža Jurjovec
        2. Darja Kos
        3. Katja Borovnik

 

K 4. TOČKI

4/1

Realizacija LDN 2015/16; priprava in predstavitev, ravnatelj šole.

Ravnatelj Sebastjan Kukovec je v poročilu o realizaciji LDN 2015/16 poudaril, da LDN temelji na zakonskih predpisih (31. člen ZOŠ), ki predpisujejo vse temeljne aktivnosti šole in seveda s tem tudi nadzor nad izvajanjem.

Na koncu šolskega leta 2015/16 na dan, 31. 8. 2016, so bili doseženi vsi vzgojno-izobraževalni cilji.

Projekti so tekli skladno z načrtom dela.

Investicije so bile  izpeljane v obsegu razpoložljivih finančnih sredstev investitorjev (MO Velenje, lastna sredstva).

Delo organov šole, strokovnih aktivov in drugih služb šole, realizacija pouka, učni uspeh, realizacija dejavnosti, šole v naravi, udeležbe in doseženih rezultatov na tekmovanjih na vseh nivojih, se preverja sprotno.

Šolska dokumentacija, poročila in zapisniki se hranijo v arhivu ravnatelja šole in so sestavni del LDN in skupaj z njim predstavljajo na koncu šolskega leta realizacijo letnega delovnega načrta.

Poročilo o realizaciji Letnega delovnega načrta sprejme Svet zavoda v skladu z zakonom in drugimi predpisi najkasneje do konca meseca septembra v vsakem šolskem letu.

 

4/2 LDN 2016/2017  

V skladu z vizijo in razvojnim načrtom šole, šola načrtuje za vsako šolsko leto svoje delo z letnim delovnim načrtom (LDN), ki zagotavlja sistematično uresničevanje programa življenja in dela na šoli.

To je osnovni in obvezni dokument šole, ki ga podrobno opredeljuje 31. člen Zakona o osnovni šoli:

»Z letnim delovnim načrtom se določijo vsebina, obseg in razporeditev vzgojno-izobraževalnega in drugega dela v skladu s predmetnikom in učnim načrtom in obseg, vsebina in razporeditev interesnih in drugih dejavnosti, ki jih izvaja šola. Določi se delo šolske svetovalne službe in drugih služb, delo šolske knjižnice, aktivnosti, s katerimi se šola vključuje v okolje, obseg dejavnosti, s katerimi šola zagotavlja zdrav razvoj učencev, oblike sodelovanja s starši, strokovno izpopolnjevanje učiteljev in drugih delavcev, sodelovanje z visokošolskimi zavodi, ki izobražujejo učitelje, raziskovalnimi inštitucijami, vzgojnimi posvetovalnicami oziroma svetovalnimi centri, sodelovanje z zunanjimi sodelavci in druge naloge, potrebne za uresničitev programa osnovne šole. Letni delovni načrt sprejme svet osnovne šole v skladu z zakonom in drugimi predpisi najkasneje do konca meseca septembra v vsakem šolskem letu.«

Letni delovni načrt šole za šolsko leto 2016/17 (V nadaljevanju LDN), v katerem so zapisane vse obvezne in nadstandardne naloge šole, je pripravil ravnatelj šole.

Ravnatelj šole, je v uvodu poudaril, da je del LDN vključen tudi v publikacijo šole.

S pomembnejšimi podatki in dogodki na šoli v letu 2016/17 so in bodo starši in učenci seznanjeni na roditeljskih sestankih ter na šolski spletni strani.

V šolskem letu 2016/17 je na OŠ MPT in njeni podružnici Plešivec 412 učencev.

Pouk poteka v 18. (398) oddelkih na CŠ in 2 (14) kombiniranih oddelkih na podružnični šoli Plešivec.

Na CŠ so organizirani oddelki podaljšanega bivanja  in  oddelek  jutranjega varstva.

Dnevi pouka so organizirani skladno s šolskim koledarjem enotnim za vso državo.

Urnik oddelkov je glede na zakonske zahteve, kadrovske in prostorske pogoje sestavljen optimalno.

Skladno s pravilnikom o diferenciaciji pouka in spremembami poteka pouk v šolskem letu 2016/17, ki je bil potrjen na seji sveta staršev dne, 30. 5. 2016:

V 8. in 9. razredu se pri predmetih slovenščina, matematika in angleščina organizira pouk v  manjših učnih skupinah.

V šolskem letu 2016/17 so organizirani izbrani »neobvezni izbirni predmeti« za učence I. in II. triade.

Za učence III. triade pa je organiziran pouk izbranih obveznih izbirnih predmetov.

Interesne dejavnosti so pričele z aktivnim izvajanjem svojih planiranih programov 19. 9. 2016.

Kulturni, naravoslovni, športni dnevi bodo organizirani v skladu s programom.

Šola v naravi :

V šolskem letu 2016/17 bo organizirana šola v naravi za: učence 2. razreda, 4. razreda, 5. razreda, 6. razreda, 8. razreda.

Potrjeno na seji sveta staršev dne, 30. 5. 2016.

Tekmovanja

Strokovni delavci bodo sodelovanje in pripravljenost učencev za tekmovanja spodbujali tudi zaradi upoštevanja dosežkov pri vlogah za pridobitev Zoisove štipendije in vrednotenju za vpis na SŠ z omejitvijo vpisa.

Projekti, dejavnosti

Šola bo tudi v tem šolskem letu izvajala dodatne dejavnosti v sklopu projektov, ki ozaveščajo, varujejo zdravje in prinašajo nova znanja na učencem zanimiv način.

Prijavljali se bomo na razpise za projektno delo in v soglasju s starši organizirali poleg  dosedanjih veljavnih programov/projektov še dodatni programe.

Kadrovska zasedba:

Vsi strokovni delavci (37) imajo ustrezno izobrazbo in se seveda dodatno izobražujejo.

V šolskem letu bodo strokovni delavci nadaljevali z vključevanjem sprememb in novosti iz novih učnih načrtov. Svoja znanja pa bodo nadgrajevali tudi na drugih strokovnih področjih.

Tudi v šolskem letu 2016/17 je šola aktivno vključena v spletno aplikacijo »e-Asistent« in tako lahko starši neobvezno spremljajo delo svojih otrok preko prijave uporabe.

Šolska knjižnica in učbeniški sklad:

Knjižnično gradivo dopolnjevano z novostmi.

Učbeniški sklad-vanj so vključeni vsi učenci, izposoja je brezplačna. Šola je obnovila učbenike za II. triado, skladno z navodili MIZŠ, ki je nakup tudi financiral.

Šolska prehrana:

Šola organizira za vse učence malico − obvezni program.

Zajtrk je pripravljen za učence, ki so vključeni v jutranje varstvo.

V šolski kuhinji pripravljajo za učence tudi kosila – dejavnost kuhinje kosil ne sodi v obvezni program, zato MIZŠ ne financira stroška dela kuhinje kosil.

Druge dejavnosti

Šolski sklad razpolaga s sredstvi, ki so jih zbrali učenci z zbiralnimi akcijami papirja, predstavo  in donacijami, pri pridobivanju le-teh, so se vključili starši.

Del sredstev je namenjen vsem učencem/ogledi predstav …

Šola bo tudi v tem šolskem letu organizirala dejavnosti, ki bodo usmerjene k zbiranju sredstev za šolski sklad.

Šolski atrij, ki je sicer še vedno »v delu« ker je idej še veliko, je pomemben del prostora šole, ki daje učencem dovolj možnosti za varno igro in sprostitev.

Investicije bodo izvedene v okviru plačilne zmožnosti.

Sodelovanje z drugimi institucijami in okoljem poteka zelo dobro.

Sodelovanje s starši:

Roditeljski sestanki, predavanja za starše, govorilne ure.

Starši lahko opravijo govorilno uro samo osebno.

Telefonski stik − samo izjemoma − za nujna sporočila.

 

Novosti planirane za šolsko leto 2016/17 so:

 • oblika reševanja konfliktov z mediacijo, ki jo bodo vodili notranji usposobljeni mediatorji,
 • mednarodno sodelovanje:

1. ERASMUS+; 2 letni projekt ; 5 držav; skupine 5 učencev;

2. Šola se je v septembru 2016 prvič povezala z učenci OŠ Sarajeva, kar je prineslo vsem nove izkušnje in znanja.

3. Junij 2016 nekajdnevno izobraževanje v angleščini na Malti, organizirano za zainteresirane učence 7. in 8. razreda:

 • investicijsko vzdrževanje: V obdobju 5-ih let je planirana obsežna obnova in nadgradnja športnih objektov šole MPT in CVIU, ki se je res lahko veselimo,
 • predavanja za starše:

10. 10. 2016, Jani Prgič; Tanka črta odgovornosti,

januar 2017: Kako usvojiti zdrav način prehranjevanja.

LDN ima poleg zapisanih temeljnih nalog tudi visoko zastavljene cilje, ki so odraz želje po  napredku na vseh življenjskih področjih. Plani so obsežni, ampak z vztrajnostjo, dobrim načrtovanjem in sodelovanje vseh udeležencev so uresničljivi.

Šola MPT bo še naprej z vsem svojim delom in načrtovanjem dokazovala, da je eko šola, zdrava šola, kulturna šola in da to ni njena posebnost oz. projekt, ampak temeljna lastnost in način življenja vseh njenih udeležencev.

 

K 5. TOČKI:

5/1 Šolska prehrana v šolskem letu 2016/17

Šolsko prehrano ureja Zakon o šolski prehrani v povezavi z Zakonom o uveljavljanju pravic iz javnih sredstev.

Upravičenci do subvencije za malico so tisti učenci, ki se redno izobražujejo, so prijavljeni na malico in po zakonu, ki ureja uveljavljanje pravic iz javnih sredstev, izpolnjujejo naslednje kriterije:

 • do polne subvencije za malico oziroma do v celoti brezplačne malice so upravičeni učenci iz družin, v katerih povprečni mesečni dohodek na osebo, ugotovljen v odločbi o otroškem dodatku, ne presega 53 % neto povprečne plače v RS.
 • do subvencije za kosilo so upravičeni učenci iz družin, v katerih povprečni mesečni dohodek na osebo, ugotovljen v odločbi o otroškem dodatku znaša:

–   do 18 % neto povprečne plače v Republiki Sloveniji − subvencija pripada v višini cena kosila,

–   nad 18 % do 30 % neto povprečne plače v Republiki Sloveniji − subvencija pripada v višini 70 % kosila,

–  nad 30 % do 36 % neto povprečne plače v Republiki Sloveniji − subvencija pripada v višini 40 % kosila.

Shema šolskega sadja

OŠ MPT bo tudi v šolskem letu 2016/17 na podlagi sprejete prijave sodelovala z Evropsko skupnostjo v »sistemu brezplačnega razdeljevanja sadja in zelenjave«.

Sadje in zelenjava iz tega vira sta na jedilniku predvidoma enkrat tedensko (označeno na jedilniku) do porabe razpoložljivih sredstev.

Svet staršev je seznanjen s predlogom in nanj nima pripomb.

Cene obrokov prehrane v šolskem letu 2016/17

ZAJTRK                         0,80 €

MALICA                       0,80 €

KOSILO 1−5                 2,50 €

KOSILO 6−9                 2,90 €

 

Malica zaposleni  0,91€ (brez DDV)

Kosilo zaposleni  4.47€ (brez DDV)

 

Kosilo zunanji uporabniki 5,02€ (brez DDV)

Kosilo dijaki/študenti        5,00€

 

Glasovanje

ZA: 18

PROTI: 0

 

SKLEP 7

Svet staršev soglaša s predlaganimi cenami za posamezne vrste šolske prehrane za učence, zaposlene in zunanje uporabnike.

 

5/2

Nabava potrebnih materialov  za likovni pouk in izbirne predmete v šolskem letu 2016/17

 

Pri pouku likovne vzgoje, izbirnih predmetov in pri izvajanju programov kulturnih, naravoslovnih, tehniških dni, potrebujejo učenci dodaten material, ki ga šola kupi za vse učence,  vključene v programe. Tak način oskrbe je smiselno izbrati zaradi: nižjih cen, enotnosti dodatnega gradiva in materialov.

Opomba: Z likovnim materialom iz te nabave bo šola ravnala skrbno, s ciljem, da se potrebščine lahko uporabijo tudi v naslednjem šolskem letu.

 

SKLEP 8

Za material za izvajanje smotrov pri predmetu likovna vzgoja (papir, barvni papir, glina, lepila, barve, žica, grafične barve, risarski in likovni materiali, tuš … ) za učence

od 1. do 4. razreda znaša prispevek 15 €, in sicer:

1.  obrok NOV 2016 = 7,50 €

2.  obrok FEB 2017 = 7,50 €

 

od 5. do 9. razreda znaša prispevek 15 €, in sicer:

1.  obrok NOV 2016 = 7,50 €

2.  obrok FEB 2017 = 7,50 €

 

Glasovanje

ZA: 18

 

SKLEP 9

 

Prispevek staršev učencev od 1. razreda do 9. razreda v višini 7,00€ na učenca šola namensko porabi za dodatne delovne liste in učno gradivo −  potrebno za kvalitetnejšo izvedbo  naravoslovnih, kulturnih, tehniških dni, in za učenčevo delo pri urah izbirnih vsebin ter se plača v dveh delih:

1.  obrok NOV 2016 = 3,50 €

2.  obrok FEB 2017 = 3,50 €

 

Glasovanje

ZA: 18

 

5/3: Šola v naravi

Na podlagi ponudb izvajalcev, ki imajo licenco izvajati prevoze učencev in verificiranih izvajalcev teh programov, so na dan, 26. 9. 2016, okvirne cene za šolo v naravo, kot sledi:

Razred

Šola v naravi

2016/17

Dnevi dejavnosti opombe
2. razred 75€    
4. razred 100€    
5. razred 175€    
6. razred 190€    
8. razred 60€    
   
5. razred   Šola smučanja−Golte brezplačno Mo Velenje

Opomba:

šola v naravi 6.razred: preveriti možnosti organizacije na drugih lokacijah.

 

SKLEP 10:

Svet staršev se strinja s predstavljeno organizacijo in povezanimi stroški za vseh pet oblik šole v naravi za šolsko leto 2016/17.

 

Glasovanje

ZA:18

 

Seja Sveta staršev je bila zaključena ob 19. uri.

Zapisnik Sveta staršev se objavi na spletni strani šole, v tiskani obliki se s prilogami vezanimi na sejo hrani v tajništvu šole, arhiv sveta staršev.

 

Zapisala:                                                                                  Predsednica Sveta staršev:

Duška Kolšek                                                                               Tanja Jurjovec Meža

 

 

(Skupno 48 obiskov, današnjih obiskov 1)