OSNOVNA ŠOLA

MIHE PINTARJA TOLEDA

KIDRIČEVA 21

 

3320 VELENJE

 

SVET   STARŠEV

 

DATUM: 1. 6. 2017

Štev: 9001-2/2017/2

 

Sejo, je  vodila predsednica Tanja Jurjovec Meža, ki je  po uvodnem pozdravu ugotovila, da je  prisotnih 12 (20) članov Sveta staršev in s tem je zagotovljena sklepčnost.

 

V nadaljevanju je  predstavila predlog dnevnega reda seje, ki so ga vsi člani prejeli kot del vabila za sejo.

 

Predlog dnevnega reda seje:

  1. Potrditev zapisnika zadnje  seje  Sveta  staršev.
  2. Poročilo o stanju učbeniškega sklada,

obravnava in sprejem sklepa o potrditvi skupne nabavne cene delovnih zvezkov.

  1. Diferenciacija pouka slovenščine, angleščine in matematike v 8., 9. razredu

(38., 40. člen ZOŠ )

  1. Aktualno

4/1 Realizacija letnega delovnega načrta šole leta  za 2016/17.

4/2 Šola v naravi v šolskem letu 2017/18

4/3 Pobude staršev

 

SKLEP 1

Svet staršev sprejema predlagani dnevni red .

Glasovanje

ZA: 12

 

Seja se  je nadaljevala po sprejetem dnevnem redu .

K 1. točki

Zapisnik seje Sveta staršev so člani prejeli 7.10.2016  na svojo e pošto.

Člani niso imeli pripomb na zapisnik te seje.

 

SKLEP 2:

Zapisnik  zadnje seje Sveta staršev z dne, 27. 9. 2016 so prisotni člani potrdili.

 

glasovanje

ZA: 12

 

K 2.točki:

Vesna Vranješ Koprivnikar je kot skrbnica učbeniškega sklada predstavila potek oblikovanja učbeniškega sklada šole  in izbor učnega gradiva za šolsko leto 2017/18.

Učiteljski zbor je opravil izbor učbenikov in delovnih zvezkov, ki jih bodo uporabljali, kot učno gradivo pri pouku v šolskem letu 2017/18.

 

Učenci bodo obveščeni o izbranih gradivih in potrebščinah v pisni obliki in na spletni strani šole.

Šola  priporoča staršem in učencem, da se odločijo in pristopijo k uporabi učbenikov iz učbeniškega sklada.

Uporaba učbenikov je brezplačna.

S pisno izjavo lahko starši obvestijo šolo, da ne želijo uporabljati učbenikov iz učbeniškega sklada.

Starše – skrbnike učencev 1.razreda bomo povabili, da s pisno pristopno izjavo soglašajo s prejemom učnega gradiva na domač naslov.

Učenci od 2. do 9.razreda  bodo prejeli učbenike iz učbeniškega sklada prve dni pouka v šolskem letu 2017/18.

V šolskem letu 2017/18 bodo učenci in učitelji uporabljali pri pouku  tudi delovne zvezke.

Izbor delovnih zvezkov so opravil strokovni aktivi, ki so utemeljili izbor, da so delovni zvezki učencem  podlaga in pomoč pri utrjevanju znanja in preverjanju znanja.

Priporočene  cene delovnih zvezkov  predstavljajo skupno  ocenjeno nabavno ceno izbranih delovnih zvezkov za posamezni razred.

 

Delovni zvezki

skupna nabavna cena  v €

2016/17              2017/18

Svet staršev

Soglaša / ne soglaša

 

1.RAZRED
44,55 27,75

DA , 12

plačilo iz sredstev sklada

2.RAZRED 74,55 52,15 DA 12
3.RAZRED 35,35 35,53 DA 12
4.RAZRED 88,40

CŠ 32,40

Plešivec 88,40

DA 12
5.RAZRED 73,80 41,30 DA 12
6.RAZRED 117,71 118,61 DA 12
7.RAZRED 79,40 80,00 DA 12
8.RAZRED 95.55 112,65 DA 12
9.RAZRED

38,25

 

51,65 DA 12

Opombe:

Učenci, ki so izbrali kot izbirni predmet nemščino  v 7., 8., in 9. razredu  bodo pri pouku potrebovali delovni zvezek, katerega cena ni vključena v nabavno ceno.

Skupna nabava potrebščin za pouk likovne umetnosti  od 1.razreda do 9.razreda v organizaciji šole, skladno s predpisi za javna naročila.

MO Velenje bo učencem podarila črtane zveze A4,

od 1. do 3.razreda 3 zvezke

od 4. do 9.razreda 5 zvezkov

 

 

SKLEP3 :

Svet staršev posreduje skladno z drugim stavkom, 3. odstavka  10. člena  Pravilnika o upravljanju učbeniških skladov, pisno soglasje za skupno nabavno ceno delovnih zvezkov in drugih učnih gradiv, ravnatelju šole,  Sebastjanu Kukovcu.

Pisnemu soglasju priloži tudi  zapis o mnenju o uporabi delovnih zvezkov z izidom glasovanja

 

glasovanje

ZA: 12

 

 

K 3.točki:

Šola organizira skladno z 38. in 40. členom ZOŠ pouk v manjših skupinah v

  1. in 9.razredu, pri predmetih: slovenščina, angleščina in matematika. Informacijo o možnih oblikah diferenciacije pouka je pripravil ravnatelj šole.

Sestava oddelkov in učnih skupin je popolnoma strokovna naloga, ki jo šola izvaja samostojno brez vpliva zunanjih dejavnikov.

Strokovni aktivi so se na podlagi strokovne analize rezultatov doseženih v taki obliki organizacije pouka odločili, da bodo organizirali pouk v manjših heterogenih skupinah, ker taka oblika glede na pogoje dela, motiviranost učencev daje najboljše rezultate.

 

SKLEP 4

V 8. razredu in 9. razredu se pri predmetih slovenščina, matematika in  angleščina,   organizira  pouk  v  manjših skupinah.

 

glasovanje

ZA:12

 

  1. Aktualno

 

4/1 Pedagoški proces do konca leta 2016/17

je predstavil ravnatelj šole.

Vse naloge, ki so bile zastavljene v LDN za šolsko leto 2016/17  so bile uspešno izpeljane oziroma se  še izvajajo.

Prednostne naloge iz LDN  kjer je »šola« dosegla, mogoče po oceni tudi presegla cilje:

Zagotavljanje kvalitetnega vzgojno izobraževalnega procesa s pestro ponudbo šolskih in obšolskih dejavnosti.

Kvalitetno zastavljen in izveden pouk

Delo z nadarjenimi učenci

Reševanje konfliktov med vrstniki s pomočjo različnih prijemov

Spodbujanje zdravega načina prehrane: slediti vsem smernicam in zahtevam, ki vodijo k zdravemu življenjskemu slogu.

Povezovanje šole z okoljem

Mednarodno sodelovanje

*Izmenjava z OŠ Safvet Beg Bašlagašič iz Sarajeva

*Mednarodni projekt Erasmus +KA2

Črta zaupanja- poudarja in spodbuja otrokovo samostojnost . Starši in otroci jo vedno bolj upoštevajo in s tem je njen namen dosežen.

Raziskovalne naloge-

v tem letu je bilo oddanih 5 nalog, ki so bile tudi dobro ocenjene.

tekmovanja- izvedena na vseh področjih in nivojih

Do konca šolskega leta še nekaj nalog, ciljev kot so:

Zaključek NPZ za 6. in 9. razred

Dnevi dejavnosti

Zaključne ekskurzije

športni dnevi

valeta

nagrade za uspešnost in odličnost učencem 9 razredov

120 letnica OŠ Plešivec

Potrudili se bomo, da bomo delavci, učenci, starši, zunanji sodelavci, skupaj ustvarjali prijazno okolje za doseganje novih znanj in uspehov.

 

 

 

4/2Šole v naravi

 

PREDVIDENE ŠOLE V NARAVI V ŠOLSKEM LETU 2017 / 2018

 

2. razred – CŠOD Škorpijon(Projektni teden: Kmetija – 3 dni), marec 2018

4. razred – CŠOD Trilobit (Naravoslovni teden – 5 dni), maj 2018

5. razred – Hotel Bor, Debeli Rtič (Šola plavanja – 5 dni), april 2018

7. – 9. razred – CŠOD Medved-tabor za nadarjene – astronomija – 17. 11 – 19. 11 .2017

na dan, 26. 5. 2017 obvestilo CŠOD – neodobreni vlogi za planirane ŠN:

6. razred – CŠOD (Šola smučanja – 5 dni)

8. razred – CŠOD (Projektni teden – Dobro jem, malo migam,… – 5 dni)

 

Cena posamezne šole v naravi bo znana  septembra, ko bodo podpisane pogodbe.

Šola v naravi za 5. razrede bo zaradi drugega termina (april) cenejša.

Vse šole v naravi, razen za  5. razred, so odvisne od razpoložljivosti domov Centra za šolske in obšolske dejavnosti.

Šola se bo potrudila, da bo v skladu z interesi staršev poskrbela, da bo pridobila tudi ustrezne nadomestne termine in namestitve za  šolo smučanja in projektni teden.

V vseh primerih bo šola strmela k temu, da bo zagotovila kvalitetne oblike šole v naravi, s  primerno ceno.

Razprava:

 

 

K točki 4/3

Pobude staršev:

 

Ravnatelj se je staršem zahvalil  za pohvale, podporo in pobude, ki so tudi del zgodbe o uspehu.

 

Zapisnik seje s prilogami se v tiskani obliki hrani v arhivu Sveta zavoda in Sveta šole.

 

 

Priloge:

Vabilo, lista prisotnih, tiskana oblika vseh na seji obravnavanih gradiv.

 

 

Seja je bila zaključena ob 18.20.

 

 

Zapisnik sestavila:                                      Predsednica Sveta staršev

Duška Kolšek                                              Tanja Jurjovec Meža

 

 

 

 

(Skupno 51 obiskov, današnjih obiskov 1)