I. Splošne določbe

 • Učenci prihajajo v šolo petnajst minut pred pričetkom pouka. V garderobah se preobujejo v copate in odložijo čevlje in oblačila. V šolski zgradbi so lahko učenci obuti le v šolske copate. Športni copati so dovoljeni le pri pouku športne vzgoje.
 • Učenci praviloma ne smejo zamujati k pouku. Pred in po pouku ni dovoljeno zadrževanje v šolski zgradbi iz neutemeljenih razlogov.
 • Med poukom učenci ne smejo zapuščati učilnice oz. šolskih prostorov brez dovoljenja učitelja.
 • Po končanem pouku učitelj zadnji zapusti učilnico in jo zaklene.
 • Za red na hodnikih in v učilnicah skrbijo dežurni učitelji in tudi dežurni učenec.
 • Učenci imajo malico v tisti učilnici, kjer imajo pouk pred malico. Izjema so učenci, ki imajo pouk športne vzgoje in tehnične vzgoje. Ti imajo malico v avli šole.
 • Malico prinašajo za to določeni dežurni učenci.

II. Učenci morajo imeti pravilen odnos do učiteljev, ostalih delavcev šole in do sošolcev.

V šolo ne sodi:

 • neprimerno govorjenje (kletvice, psovke),
 • naslavljanje učiteljev in drugih zaposlenih z neprimernimi izrazi,
 • izzivanje in neposredno sodelovanje v pretepih v šoli in izven nje,
 • preprodajanje stvari svojim vrstnikom,
 • uporaba pirotehničnih sredstev v šoli, zunaj šole in na šolskih ekskurzijah,
 • uživanje alkohola in drog, kajenje in napeljevanje sošolcev k takim dejanjem,
 • malomarno ravnanje s šolsko lastnino,
 • namerno uničevanje šolske opreme in zgradbe,
 • namerno poškodovanje opreme drugim učencem,
 • namerno uničevanje izdelkov učencev,
 • skrivanje tuje lastnine,
 • uničevanje in vsebinsko spreminjanje šolskih obvestil,
 • popravljanje in vpisovanje ocen v šolsko dokumentacijo,
 • ponarejanje uradnih dokumentov šole,
 • vožnja s kolesi in motornimi kolesi po šolskem dvorišču in igriščih.

III. Zadrževanje pri dežurnem učencu ni dovoljeno!

IV. Učenci, ki bodo kršili šolski red, bodo kaznovani v skladu s šolsko zakonodajo (pravilnikom).

V. Starši učencev, ki bodo namerno povzročili škodo, bodo le-to morali poravnati.

 

 

(Skupno 15 obiskov, današnjih obiskov 1)