…..

MINISTRSTVO ZA IZOBRAŽEVANJE, ZNANOST, KULTURO IN ŠPORT

Šolska prehrana

Šolsko prehrano ureja Zakon o šolski prehrani (Ur. l. RS št. 43/2010) v povezavi z Zakonom o uveljavljanju pravic iz javnih sredstev (Ur. l. RS št. 62/2010in 40/2011) in Zakonom za uravnoteženje javnih financ(Ur. l. RS št. 40/2012). Zakon o šolski prehrani se uporablja za osnovne in srednje šole ter za osnovne šole v okviru zavodov za vzgojo in izobraževanje otrok in mladostnikov s posebnimi potrebami v RS, ki izvajajo javno veljavne vzgojno-izobraževalne programe, ne pa tudi za udeležence izobraževanja odraslih. Določbe v zvezi s smernicami za prehranjevanje v vzgojno – izobraževalnih zavodih ter spremljanjem prehrane, opredeljene v 2. členu zakona, se smiselno uporabljajo tudi v vrtcih, zavodih za vzgojo in izobraževanje otrok in mladostnikov s posebnimi potrebami, domovih za učence, dijaških domovih ter v Centru šolskih in obšolskih dejavnosti.

 1. Organizacija
 2. šola  je v dneh, ko poteka pouk, dolžna organizirati malico za vse učence, ki se nanjo prijavijo. Kot dodatno ponudbo šola lahko organizira tudi zajtrk, kosilo in popoldanski malico;
 3. vsi vzgojno-izobraževalni zavodi morajo pri organizaciji šolske prehrane upoštevati smernice za prehranjevanje v vzgojno-izobraževalnih zavodih, ki jih je sprejel Strokovni svet RS za splošno izobraževanje na 135. dopisni seji dne 11. 8. 2010;
 4. šola lahko imenuje skupino za prehrano;
 5. vzgojno-izobraževalni zavodi v svojih prostorih in na površinah, ki sodijo v šolski prostor, ne smejo imeti nameščenih prodajnih avtomatov za distribucijo hrane in pijače.
 1. Prijava in odjava šolske prehrane ter odjava posameznih obrokov
 • šola do začetka šolskega leta seznani učence in starše o organizaciji šolske prehrane, pravilih šolske prehrane, njihovih obveznostih, ter o subvencioniranju malice in kosila za učence;
 • prijavo na šolsko prehrano šoli oddajo, starši, skrbniki ali druge osebe, pri katerih je otrok v oskrbi Za prijavo uporabijo obrazec, ki ga dobijo v tiskani obliki na šoli.
 • s prijavo na šolsko prehrano nastopi obveznost učenca oziroma njegovih staršev, da spoštujejo pravila, plačujejo prispevke, pravočasno odjavljajo obroke in  plačajo polno ceno obroka, če le-ta ni pravočasno odjavljen;
 • prijava se lahko kadarkoli prekliče;
 • starši, skrbniki ali druge osebe, pri katerih je otrok v oskrbi, lahko posamezni obrok odjavijo (npr. če otrok zboli itd.);
 • obrok je pravočasno odjavljen, če se ga odjavi do 8. ure zjutraj;
 • za učenca, ki v imenu šole sodeluje pri športnih, kulturnih in drugih tekmovanjih ter srečanjih ali se udeležuje dnevov dejavnosti in je zato odsoten  od pouka, posamezni obrok odjavi šola.
 1. Subvencije

Učencem s subvencioniranjem prehrane zagotavljamo cenejši ali brezplačni obrok ter tako izboljšujemo dostopnost šolske prehrane posameznikom iz socialno manj vzpodbudnih okolij. Subvencija prehrane se lahko dodeli za učencem za malico in kosilo. Učenci morajo biti na šolsko prehrano prijavljeni.

Upravičenci

Učencu, ki se je na šolsko prehrano prijavil pred začetkom šolskega leta in ima njegova družina veljavno odločbo o otroškem dodatku ali državni štipendiji, pripada subvencija od prvega šolskega dne dalje, sicer pa od dneva prijave na malico ali kosilo.

Učencu, katerega družina nima veljavne odločbe o otroškem dodatku ali državni štipendiji, pripada subvencija od dneva priznanja pravice do otroškega dodatka. Učencu oziroma dijaku se za čas do dneva izdaje odločbe ustrezno poračuna plačane obroke.

V primeru prve vloge za subvencijo prehrane, ker družina ne razpolaga z veljavno odločbo o otroškem dodatku in tudi z njo ne bo razpolagala, ker do omenjenih pravic ni oziroma ne bo upravičena, pripada subvencija z dnem, ko center za socialno delo prejme vlogo za subvencijo malice za učence ali za subvencijo kosila za učence, če je bilo vlogi ugodeno. Učencu oziroma dijaku se za čas do dneva izdaje odločbe ustrezno poračuna plačane obroke.

Subvencija prehrane se prizna za obdobje enega šolskega leta.

Subvencija malice za učence

Do polne subvencije oziroma brezplačne malice so upravičeni:

 • Učenci, v družinah katerih povprečni mesečni dohodek na osebo, ugotovljen v veljavni odločbi o otroškem dodatku ali državni štipendiji, ne presega 563,60 evrov.
 • Učenci, ki so nameščeni v rejniško družino na podlagi odločbe o namestitvi otroka v rejniško družino.
 • Učenci in dijaki, ki so prosilci za azil.
 • Učenci in dijaki, ki so nameščeni v zavode za vzgojo in izobraževanje otrok in mladostnikov s posebnimi potrebami oziroma v domove za učence in obiskujejo šolo izven zavoda.

Subvencija kosila za učence

Polna subvencija kosila oziroma brezplačno kosilo pripada učencem, pri katerih povprečni mesečni dohodek na osebo, ugotovljen v veljavni odločbi o otroškem dodatku ne presega 382,82 evra.

Učenci imajo pravico do subvencije za kosilo za vsak dan prisotnosti pri pouku in drugih dejavnostih obveznega programa v skladu s šolskim koledarjem.

Vloga za uveljavljanje subvencije prehrane

NAZIV STORITVE INSTITUCIJA
Subvencija za šolsko prehrano  Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti

Učenci, ki želijo uveljavljati dodatno subvencijo za malico, to storijo na pristojnih centrih za socialno delo, na obrazcu, ki ga predpisuje Zakon o uveljavljanju pravic iz javnih sredstev. V izjemnih primerih lahko center za socialno delo upošteva tudi druga dejstva in okoliščine, ki nastopijo zaradi dolgotrajne bolezni ali smrti v družini,  nenadne izgube zaposlitve staršev ter naravne ali druge nesreče. Subvencijo za malico lahko ne glede na kriterij dobijo tudi učenci v rejništvu oziroma prosilci za azil.

 1. Cena malice in višina subvencije v šolskem letu 2022/23

Osnovna šola:

 • cena malice znaša 0,90 evra
 • za prejemnika subvencije je malica brezplačna.

(Skupno 2.352 obiskov, današnjih obiskov 1)