Življenje in delo na naši šoli

…..

Število učencev in oddelkov 2021 / 2022

Število oddelkov na centralni šoli: 20
Število oddelkov na podružnici Plešivec: 2

Število učencev po razredih:

Število
oddelkov
Število
učencev
Centralna šola
1. razred 2 46
2. razred 2 47
3. razred 2 47
4. razred 2 53
5. razred 2 51
6. razred 2 45
7. razred 3 60
8. razred 2 37
9. razred 3 58
Skupaj 20 444
Podružnična šola
2., 3,  razred 1 1, 4
4., 5. razred 1 3, 4
Skupaj: 1 12

….

Organizacija pouka

……

Na centralni šoli in na podružnični šoli Plešivec poteka pouk v eni izmeni.

Začetek pouka na centralni in na podružnični šoli je ob 8.20.

Delo v oddelkih podaljšanega bivanja poteka vsak dan od 12.00 do 16.10.

Za učence 1. razreda je organizirano jutranje varstvo, in sicer predvidoma od 6.00 ure zjutraj do začetka pouka.

 

Čas trajanja posameznih ur za razrede od 1. – 9. razreda

…..

0. ura 7.30 do 8.15
1. ura 8.20 do 9.05
2. ura 9.10 do 9.55

aktivni odmor

malica

10 minut

10.05 do 10.25

3. ura 10.25 do 11.10
4. ura 11.15 do 12.00
5. ura 12.05 do 12.50
6. ura 12.55 do 13.40
kosilo 13.40 do 14.00
7. ura 14.00 do 14.45
8. ura 14.45 do 15.30

…..

Prednostne naloge

….

V šolskem letu 2021/2022 smo kot prednostne naloge tekočega šolskega leta postavili naslednje naloge, s katerimi želimo slediti izboljšavam na različnih področjih življenja in dela na šoli. Usmeritve so zasnovane na podlagi analiz stanja na posameznih področjih delovanja šole in dopolnjene z aktualnimi usmeritvami šole 21. stoletja.

 

 1.  Prostorske stiske

Ob večanju števila otrok, načrtovani gradnji stanovanjskih blokov v bližini šole, veliki prostorski stiski in slabemu stanju stavbe nujno poiskati rešitve za sanacijo fasade ter pridobitev potrebnih prostorov.

….

2.  Zagotavljanje kvalitetnega vzgojno-izobraževalnega procesa s pestro ponudbo šolskih in obšolskih dejavnosti.

Zagotavljanje kvalitetnega vzgojno-izobraževalnega procesa s pestro ponudbo šolskih in obšolskih dejavnosti. Z zagotavljanjem pestre ponudbe interesnih dejavnosti in popoldanskih aktivnosti, ki se bodo odvijale na šoli, spodbujamo celovit razvoj učenčeve osebnosti z zavedanjem svojih odgovornosti, spoštovanjem do soljudi in narave ter razvijanjem metod dela.

Nosilec: ravnatelj, svetovalna delavka, vodje strokovnih aktivov.

 …3

3. Medpredmetno povezovanje

Najpomembnejša naloga letošnjega šolskega leta je načrtno osmišljanje pouka skozi vsebine, ki se medpredmetno povezujejo po horizontali in vertikali.

Nosilec: ravnatelj, vodje strokovnih aktivov in vodje razrednih aktivov

 

4.  Delovanje NTC centra Velenje in uvajanje inovativnih pristopov

Pod okriljem dr. Ranka Rajovića bomo v prvi in drugi triadi nadaljevali delo NTC centra Velenje in si prizadevali uvajati nove pristope poučevanja, ki temeljijo na asociativnemu učenju, učenju skozi igro in s tem dvignili motiviranost učencev za  vzgojno-izobraževalni proces.

Nosilec: aktivi, ravnatelj.

 

5.  Nadaljevanje in dvig kvalitete dela z nadarjenimi učenci

Nadaljevanje in poglabljanje kvalitete dela z nadarjenimi učenci. V letošnjem letu načrtujemo tabor iz družboslovja ter dan jezikov na šolskem atriju.

Nosilec: tim za delo z nadarjenimi, ravnatelj.

 

6.  »MPT (z)migaj se«

Nadaljevali bomo z izvajanjem aktivnega odmora. Učenci bodo 5 minut odmora dnevno posvetili  aktivnemu počitku in s tem opozorili na pomen zdravega načina življenja tako v šoli kot tudi doma. Vsak drugi petek bomo aktivni odmor namenili  spodbujanju bralne kulture.

 

 7.  Črta zaupanja

S črto zaupanja želimo spodbuditi in poudariti samostojnost učencev razredne stopnje in pozitivno vplivati na njihovo samozavest.

Učiteljice in učitelji smo prepričani, da lahko učenci SAMOSTOJNO poskrbijo zase (se preobujejo in preoblečejo) in pridejo SAMI v razred. Starši pripeljejo učence do črte zaupanja in s tem izkažejo zaupanje otroku, da zna in zmore od tu naprej sam.

Nosilci: učiteljice razredne stopnje.

 

8. Obeležitev 60 let OŠ Mihe Pintarja Toleda

Priprava osrednje prireditve z uprizoritvijo musicala Vesna ter pripravo razstave o zgodovini šolstva v Šaleški dolini.

jesen 2021

Nosilci: ravnatelj, mentorji

 

(Skupno 1.300 obiskov, današnjih obiskov 1)