OSNOVNA ŠOLA

MIHE PINTARJA TOLEDA

KIDRIČEVA 21

 

3320 VELENJE

 

SVET   STARŠEV

 

DATUM: 5.6.2015

Številka: 9001/6-2015/SS

 

ZAPISNIK

Seje Sveta staršev, ki je bila 4.6.2015 ob 17.00 uri v prostorih OŠ Mihe Pintarja Toleda.

 

Prisotni:

Jelka Jerovšek, Jernej Oprešnik, Tea Selič, Lea Stiplovšek, Karmen Hribernik, Tanja

Meža Jurjovec, Gregor Gojević, Predrag Nunić, Špela Zamrnik, Danica Jakop Verdev, Mojca Dvoršek, Zora Vratanar, Mojca Rozman, Jasna Kompare, Katja Borovnik

Opravičeno odsotni:

Peter Iršič, Darja Kos, Peter Vrčkovnik, Boris Jurkošek

 

Skladno z 29.členom Poslovnika o delu Sveta staršev je bilo ugotovljeno, da število prisotnih zagotavlja sklepčnost sveta staršev.

 

SKLEP 1:

Svet staršev je soglasno  potrdil predlagani dnevni red.

 

Seja Sveta staršev je naprej tekla po dnevnem redu:

 

1. Potrditev  zapisnika  zadnje  seje  Sveta  staršev.

2. Poročilo o stanju učbeniškega sklada, obravnava in sprejem sklepa o potrditvi

skupne nabavne cene delovnih zvezkov.

3. Seznanitev z oblikami diferenciacije pouka slovenščine, angleščine in matematike

v zadnji triadi  šolskega leta 2015/16.

4. Aktualno

4/1 Obravnava vzgojne problematike

4/2 Šola v naravi v šolskem letu 2015/16

4/3 Pobude staršev

 

 

K 1. točki

Predstavitev  sklepov zadnje seje Sveta staršev, ki je bila  29.9.2014

SKLEP  1 SZ-1 SS

Predlagani dnevni red soglasno sprejet.

SKLEP  2 SS:

Zapisnik seje  z dne 3.6.2014 potrjen v obliki in z vsebino kot je bil predstavljen in objavljen na spletni strani šole.  V tiskani obliki se hrani v arhivu Sveta staršev.

SKLEP 3 SZ-3 SS

Poročilo o realizaciji letnega delovnega načrta je sprejeto-potrjeno.

SKLEP 4 SZ- 4 SS  

Predlog LDN s planom izobraževanja in razvojnim načrtom za š.l. 2014/2015 je soglasno potrjen in se sprejme v predstavljeni obliki in vsebini.

SKLEP 5 SZ- 5 SS

Svet zavoda soglaša  s predlaganimi cenami za posamezne vrste šolske prehrane

SKLEP 6 SZ- 6 SS

Za material za doseganje ciljev pri predmetu likovna vzgoja (papir, barvni papir, glina, lepila, barve, žica, grafične barve, risarski in likovni materiali, tuši,..) za učence  od  5. do  9. razreda znaša  prispevek 15 € in sicer v dveh obrokih:

SKLEP  7 SZ-7 SS

Prispevek staršev učencev od 1. do 9. razreda v višini  7,00 € na učenca, šola namensko porabi za dodatne delovne liste in učno gradivo – potrebno za kvalitetnejšo izvedbo  naravoslovnih, kulturnih in tehniških dni ter za učenčevo delo pri urah izbirnih vsebin ter se plača v 2 dveh obrokih in sicer:

 

 

SKLEP 2:

Zapisnik  seje Sveta staršev z dne, 29.9.2014, so prisotni člani soglasno potrdili.

 

 

K 2.točki

Predstavitev je izvedel gospod ravnatelj.

Učiteljski zbor je opravil izbor učbenikov in delovnih zvezkov, ki jih bodo uporabljali kot učno gradivo pri pouku v šolskem letu 2015/16.

MIZŠ  je 31.5.2015 objavilo seznam učbenikov, katerim je po sklepu strokovnega sveta za potrjevanje učbenikov potekla veljavnost, zato smo te učbenike  izločili iz seznamov.

Učbenike bomo obnovili skladno s finančnimi zmožnostmi in navodili MIZŠ.

Učenci bodo obveščeni o izbranih gradivih in potrebščinah v pisni obliki in na spletni strani šole.

Šola  priporoča staršem in učencem, da se  odločijo in pristopijo k uporabi učbenikov iz učbeniškega sklada.

K izposoji učbeniških kompletov  iz učbeniškega sklada bodo pristopili lahko s potrjenimi  naročilnicami oddanimi do 24.6.2015.

Uporaba učbenikov je brezplačna.

Učenci bodo prejeli učbenike iz učbeniškega sklada prve dni pouka v

šolskem letu 2015/16.

 

V šolskem letu 2015/16 bodo učenci in učitelji uporabljali pri pouku  tudi delovne zvezke.(priloga 1)

 

Priporočene  cene delovnih zvezkov  predstavljajo skupno  ocenjeno nabavno ceno izbranih delovnih zvezkov za posamezni razred.

 

Delovni zvezki

skupna nabavna cena  v €

 

Svet staršev

Soglaša / ne soglaša

 

1.RAZRED         44,55 Soglaša
2.RAZRED   74,55 Soglaša
3.RAZRED   35,35 Soglaša
4.RAZRED   71,95 Soglaša
5.RAZRED   67,75 Soglaša
6.RAZRED   83,65 Soglaša
7.RAZRED   80,20 Soglaša
8.RAZRED   80,45 Soglaša
9.RAZRED

  63,75

 

Soglaša

 

Dodatek:

Učenci, ki so izbrali kot izbirni predmet nemščino  v 7., 8., in 9. razredu  bodo pri pouku potrebovali delovni zvezek, katerega cena ni vključena v nabavno ceno.

 

SKLEP 3 :

 

Svet staršev posreduje skladno z drugim stavkom, 3.odstavka  10.člena  Pravilnika o upravljanju učbeniških skladov, pisno soglasje za skupno nabavno ceno delovnih zvezkov in drugih učnih gradiv, ravnatelju šole, gospodu Sebastjanu Kukovcu.

 

Glasovanje:

ZA:15

Proti:0

 

 

 

K 3.TOČKI:

 

Diferenciacija pouka slovenščine, angleščine in matematike v zadnji triadi za v šolskem letu 2015/16

Predstavitev in obrazložitev  je pripravil  ravnatelj šole.

Uvodna obrazložitev:

Strokovni delavci -učiteljski zbor podpira izvedbo pouka v heterogenih skupinah, z naslednjimi  pozitivnimi izkušnjami:

 • normalizacija oddelkov /pozitivno jedro/
 • manjše število učencev v razredu/lažja diferenciacija in individualizacija dela, učitelj se  posameznikom lažje posveti.
 • povečana delovna klima / boljše počutje učencev, manj težav z disciplino/
 • bolj naraven pouk in aktivnejši učenci
 • medsebojno učenje med učno bolj ali manj zmožnimi
 • učinkovitejše sprotno spremljanje učenčevega napredka

 

SKLEP 4

 

V 7. razredu se ne izvaja fleksibilna diferenciacija pri predmetih slovenski jezik, matematika in angleščina.

V   8. in  9. razredu se pri predmetih  slovenščina,  matematika  in  angleščina  organizira  pouk  v  heterogenih  skupinah.

 

glasovanje

ZA: 15

PROTI:0

 

 

 

K 4. TOČKI:  Aktualno

Vzgojna problematika

Ravnatelj, Sebastjan Kukovec je poudaril , da  je pri reševanju vzgojnih težav otroka

zelo pomembno sodelovanje staršev in šole.

Pri težjih situacijah se v svetovanje vključi tudi Center za socialno delo.

V šolskem letu 2014/15  so bili vzgojni problemi uspešno rešeni, le en učenec je zaradi popolnega odklanjanja sodelovanja bil prešolan.

 

Neobvezni izbirni predmeti in obvezni izbirni predmeti.

Predstavitev ravnatelj šole, Sebastjan Kukovec ( priloga 2)

Neobvezni izbirni predmeti  v 1., 4. in 5.razredu

Obvezni izbirni predmeti 7., 8., 9 razred.

Projekti :

Predstavitev ravnatelj šole. Na šoli poteka obsežen projekt »Popestrimo šolo«, za katere je šola pridobila sredstva na osnovi prijave in izbora na  razpis Javnega  sklada RS za razvoj kadrov in štipendiranje.

Projekt je časovno omejen od januarja 2015 do 31.8.2015 in je namenjen  delavnicam v času izven pouka. Učenci te dejavnosti radi obiskujejo.

Šola se bo prijavila tudi na naslednji  razpis  za projekt s takšno vsebino.

 

Šole v naravi

Predstavitev  pomočnica ravnatelja, ga Anita Kolar Šlogar  (priloga 3)

Vse planirane šole v naravi so bile,  oziroma še bodo izvedene.

Pomočnica ravnatelja je predstavila  stroškovnik za posamezne šole in vzroke, ki vplivajo na ceno.

2.razred – življenje na kmetiji

4.razred CŠOD Slivniško Pohorje

5.razred – Koper – šola plavanja

6.razred –  šola smučanja

8. razred – CŠOD Trilobit

5.razred –   5 dnevni tečaj smučanja na Golteh  v organizaciji Športne zveze Velenje.

 

Plan za leto 2015/16:

Planirana je izvedba 5-ih šol v naravi,  seveda v soglasju s staršem.

V vseh primerih bo šola strmela k temu, da  bo zagotovila kvalitetne oblike šole v naravi, s  primerno ceno.

Strokovni delavci šole  pripravijo in izberejo oblike, ki lahko samo nadgradijo učenčevo znanje, vzpodbujajo raziskovalnost in krepijo socialne stike.

Razprava:

Starši so v razpravi o primernosti take oblike vzgojno izobraževalnih dni, kot so šole v naravi,  prišli do zaključka, da se večina učencev šole v naravi veseli in se domov vrnejo zadovoljni.

Pričakujejo, da bo šola pravočasno seznanila starše z višino in načinom plačila in možnostjo subvencioniranja iz sredstev šolskega sklada.

SKLEP:

Svet staršev se strinja, da šola organizira v šolskem letu 2015/16 vse šole v naravi, ki so bile predstavljene v planu.

Glasovanje

ZA: 15

PROTI :0

      Pripombe in pobude staršev:

 1. Preverjanje znanja

Ravnatelj je zagotovil, da spremlja pravilnost izvedenih preverjanj in sproti opozori strokovne delavce k upoštevanju napovedi preverjanj, testov, razmerij med ustnimi in pisnimi ocenami.

 1. Domače naloge

Ravnatelj je v odgovoru poudaril, da  količina domačih nalog ni predpisana z nobenim predpisom in da zaupa strokovnim delavcem, da se ravnajo skladno z interesom, da učenci pridobijo več znanja.

 1. Prehrana

Starši so opozorili, da ne želijo, da njihovi otroci-učenci na izletih in tudi nasploh uživajo slaščice.

 1. Prostor za kolesa

Ravnatelj je podprl pobudo za  »parkirišče za kolesa« , ki je tudi v planu za naslednje šolsko leto.

 1. Čistilne delovne akcije

Ravnatelj je zagotovil, da  bo šola  čistilne delovne akcije organizirala in tako pri učencih vzpodbudila skrb za čisto in zdravo okolje.

 1. Heterogene skupine

Pomočnica ravnatelja je zagotovila staršem, da je taka oblika izobraževanja zelo primerna in da so rezultati dobri. Za učence z višjimi  zahtevami, interesi in sposobnostmi pa je organiziran dodatni pouk, ki pa se ga udeleži premalo učencev.

 1. eAsistent in storitev PLUS

Ravnatelj je poudaril, da starši sklenejo pogodbo z eAsistentom.

Podatke vidne uporabnikom vnesejo učitelji v primernem obsegu dogovorjenih vsebin.

Seja Sveta staršev  je bila zaključena ob 19.00 uri.

Vabilo, lista prisotnih, zapisnik in v zapisniku navedene priloge se hranijo v tiskani obliki v arhivu sveta staršev( tajništvo šole)

 

Predsednica Sveta staršev

Tanja Meža Jurjovec

 

 

 

 

(Skupno 27 obiskov, današnjih obiskov 1)