KIDRIČEVA 21

3320 VELENJE

SVET ZAVODA

 

DATUM: 29.9.2015

Štev.: 9000-1/9-2015/SZ in 9001-1/9-2015/SS

 

 

Z A P I S N I K

 

seje Sveta zavoda in Sveta staršev, ki je bila 29.9.2015, ob 17.00 uri v zbornici OŠ Mihe Pintarja Toleda.

 

Prisotni člani Sveta zavoda:

mag.Branko Dvoršak,Terezija Jaklič, Bojan Voh

Tanja Jurjovec Meža, Darja Oremuž Kos, Katja Borovnik

Zofka Glušič, Ana Kusterbanj, Dragica Oderlap, Majda Zupančič

Opravičeno odsoten: Dejan Zupanc

 

Prisotni člani Sveta staršev

Petra Teržan, Daniela Dervarić, Jelka Jerovšek, Jernej Oprešnik, Tea Selič, Karmen Hribernik, Tanja Meža Jurjovec, Predrag Nunić, Darja Kos, Boštjan Ketiš, Danica Jakop Verdev, Mojca Dvoršak, Boris Jurkošek, Zora Vratanar, Katja Borovnik

 

Ostali vabljeni in prisotni:

Sebastjan Kukovec

 

Zapisnik : Duška Kolšek

 

Ugotavljanje prisotnosti:

Predsednica Sveta zavoda: Prisotnih 10 članov Sveta zavoda in s tem je zagotovljena sklepčnost seje Sveta zavoda .

Predsednica Sveta staršev: Prisotnih 15članov Sveta staršev in s tem je zagotovljena sklepčnost seje Sveta staršev.

 

Predlog dnevnega reda so vabljeni člani prejeli z vabilom na sejo. Predsednica Sveta zavoda je predlagala dopolnitev dnevnega reda-

 

 

 

Svet staršev in Svet zavoda:

 

  1. Pregled dogovorov in sklepov zadnje seje

 

Svet staršev:

  1. Sprejem Poslovnika Sveta staršev
  2. Imenovanje predstavnika staršev v svet zavoda

( nadomestne volitve, imenovanje do izteka mandata SZ(september 2016 ))

 

 

Svet staršev in svet zavoda

 

  1. Pregled realizacije LDN za šolsko leto 2014/15
  2. Predstavitev in sprejem letnega delovnega načrta,

plana izobraževanja in nadstandardnega programa, za šolsko leto 2015/16.

  1. Potrditev predloga o višini cen in prispevkov v šolskem letu 2015/16 za:

šolsko prehrano (zajtrk, malica, kosilo),

material za likovno vzgojo,

dodatno učno gradivo in delovne liste.

Stroškovnik za 5 oblik »šola v naravi«

  1. Aktualno

7/1 Upravni odbor šolskega sklada

7/2   Poraba sredstev za učbeniški sklad (7.člen Pravilnika..)

7/3   cenik najema šolskih prostorov

7/4   Dodelitev polnega pooblastila ravnatelju- zaposlovanje

7/5   Dodelitev polnega pooblastila ravnatelja-pravila šole

7/6 Vzgojni načrt šole ( potrdi Svet zavoda)

7/7 Pravila hišnega reda ( obravnava Svet staršev, obravnava in potrditev Svet zavoda

7/8 Interni pravilnik o vzgojnih ukrepih( Svet zavoda)

 

  1. Predlogi in vprašanja članov sveta staršev in sveta zavoda

 

 

 

 

SKLEP

Svet zavoda in Svet staršev potrjujeta dopolnjen predlog dnevnega reda.

Glasovanje

Svet zavoda ZA=9

Svet staršev ZA=15

 

K točki 2

SKLEP 2 SZ:

Zapisnik redne seje z dne, 26.2.2015 in korespondenčne seje (od 19.5.2015 do 22.5.2015) potrjen v obliki in z vsebino kot je bil poslan članom SZ in se hrani v arhivu Sveta zavoda.

ZA: 9

 

SKLEP 2 SS:

Zapisnik seje z dne 4.6.2015 potrjen v obliki in z vsebino kot je bil predstavljen in objavljen na spletni strani šole. V tiskani obliki se hrani v arhivu Sveta staršev.

ZA: 15

 

K točki 2

2 Potrditev Poslovnika Sveta staršev

Člani so poslovnik prejeli z e -pošto pred sejo sveta staršev

SKLEP SS:

Svet staršev potrjuje in sprejema Poslovnik sveta staršev v obliki in vsebini kot jim je bil posredovan. Poslovnik stopi v veljavo takoj, to je 29.9.2015.

Glasovanje:

ZA:15

Proti:0

 

K točki 3

Imenovanje predstavnika staršev v svet ( nadomestne volitve, imenovanje do izteka mandata SZ(september 2016 )

Predsednica Sveta staršev Tanja Meža Jurjovec je pojasnila potek volitev( Poslovnik sveta staršev)

Pristojnosti sveta staršev

2.člen

Svet staršev je pristojen, da:

voli:

predstavnike staršev v svet šole in druge organe šole (66. člen ZOFVI);

Odločanje na seji

28.člen

Svet staršev sprejema odločitve z navadno večino, če je prisotna vsaj polovica članov sveta staršev.

Postopek kandidiranja

34.člen

Svet staršev po izteku mandata ali predčasnem prenehanju članstva predstavnikom staršev v svetu šole izvoli ali imenuje nove predstavnike.

Svet staršev pa lahko predlaga kandidate tudi izmed članov sveta staršev.

 

Postopek volitev in razrešitev

35.člen

Volitve so praviloma javne, člani sveta staršev pa se lahko odločijo, da bodo volili tajno.

 

SKLEP sveta staršev:

Svet staršev je na seji dne, 29.9.2015 po postopku javnih volitev izvolil za predstavnika sveta staršev v svetu zavoda, do izteka mandata sveta zavoda ( od 29.29.2015 do september 2016).

Ime in Priimek Katja Borovnik

Glasovanje

ZA:15

PROTI:0

 

 

K točki 4 ( LDN 2014/2015)  

Ravnatelj Sebastjan Kukovec je v poročilu o realizaciji LDN 2014/15 poudaril, da je LDN temelji na zakonskih predpisih ( 31. člen ZOŠ), ki predpisujejo vse temeljne aktivnosti šole in seveda s tem tudi nadzor nad izvajanjem.

Na koncu šolskega leta 2014/15 na dan 31.8.2015 so bili   doseženi vsi vzgojno izobraževalni cilji.

Rezultati doseženi pri Nacionalnem preverjanju znanj v 6. razredu in 9. razredu pa so primerljivi s poprečjem v R Sloveniji oziroma ga presegajo.

Projekti so tekli skladno z načrtom dela.

Novost je bil projekt Popestrimo šolo, v katerega se je šola vključila z uspešno prijavo na razpis Javnega sklada za razvoj kadrov in štipendiranje. Projekt je bil zaključen z 31.8.2015.

V šolskem letu je bil tudi prvič organiziran in izpeljan tabor za nadarjene v Ribnem. Analitična ocena tabora je pokazala, da so bili vsi cilji in smotri doseženi.

Investicije so bile izpeljane v obsegu razpoložljivih finančnih sredstev investitorjev (MO Velenje, lastna sredstva) .

Delo organov šole, strokovnih aktivov in drugih služb šole, realizacija pouka, učni uspeh, realizacija dejavnosti, šole v naravi , udeležbe in doseženih rezultatov na tekmovanjih na vseh nivojih, se preverja sprotno.

Šolska dokumentacija, poročila in zapisniki se hranijo v arhivu ravnatelja šole in so sestavni del LDN in skupaj z njim predstavljajo na koncu šolskega leta realizacijo letnega delovnega načrta.

Poročilo o realizaciji Letnega delovnega načrta sprejme Svet zavoda v skladu z zakonom in drugimi predpisi najkasneje do konca meseca septembra v vsakem šolskem letu.

 

 

SKLEP SZ-SS

Poročilo o realizaciji letnega delovnega načrta je sprejeto-potrjeno.

Glasovanje:

ZA svet zavoda = 10

ZA svet staršev = 15

 

 

K točki 5 ( LDN 2015/2016)  

V skladu z vizijo in razvojnim načrtom šole, šola načrtuje za vsako šolsko leto svoje delo z letnim delovnim načrtom(LDN), ki zagotavlja sistematično uresničevanje programa življenja in dela na šoli.

To je osnovni in obvezni dokument šole, ki ga podrobno opredeljuje 31. člen Zakona o osnovni šoli :

 

»Z letnim delovnim načrtom se določijo vsebina, obseg in razporeditev vzgojno-izobraževalnega in drugega dela v skladu s predmetnikom in učnim načrtom in obseg, vsebina in razporeditev interesnih in drugih dejavnosti, ki jih izvaja šola. Določi se delo šolske svetovalne službe in drugih služb, delo šolske knjižnice, aktivnosti, s katerimi se šola vključuje v okolje, obseg dejavnosti, s katerimi šola zagotavlja zdrav razvoj učencev, oblike sodelovanja s starši, strokovno izpopolnjevanje učiteljev in drugih delavcev, sodelovanje z visokošolskimi zavodi, ki izobražujejo učitelje, raziskovalnimi inštitucijami, vzgojnimi posvetovalnicami oziroma svetovalnimi centri, sodelovanje z zunanjimi sodelavci in druge naloge, potrebne za uresničitev programa osnovne šole.

Letni delovni načrt sprejme svet osnovne šole v skladu z zakonom in drugimi predpisi najkasneje do konca meseca septembra v vsakem šolskem letu.«

 

Letni delovni načrt šole za šolsko leto 2015/16, ki ga je pripravil ravnatelj šole, je bil   pred sejo posredovan vsem članom Sveta zavoda.

LDN vsebuje vse temeljne aktivnosti, ki jih bo šola izvajala v šolskem letu 2015/2016.

Ravnatelj šole, je v uvodu poudaril, da je izvleček letnega delovnega načrta šole za šolsko leto 2015/16 vključen tudi v publikacijo šole.

S pomembnejšimi podatki in dogodki na šoli v letu 2015/16 so in bodo starši in učenci seznanjeni na roditeljskih sestankih ter na šolski spletni strani.

V šolskem letu 2015/16 je na OŠ MPT in njeni podružnici Plešivec 420 učencev

pouk poteka v 18 (410) oddelkih na CŠ in 1 (10) kombiniranem oddelku na podružnični šoli Plešivec.

Na CŠ so organizirani 3 oddelki podaljšanega bivanja in 2 oddelka jutranjega varstva.

Dnevi pouka so organizirani skladno s šolskim koledarjem enotnim za vso državo.

 

Urnik oddelkov je glede na zakonske zahteve, kadrovske in prostorske pogoje sestavljen optimalno.

Skladno s pravilnikom o diferenciaciji pouka in spremembami poteka pouk v šolskem letu 2015/16, ki je bil potrjen na seji sveta staršev dne, 4.6.2015:

V 7. razredu se ne izvaja fleksibilna diferenciacija pri predmetih slovenski jezik, matematika in angleščina.

V   8. in 9. razredu se pri predmetih slovenščina, matematika in angleščina organizira pouk v heterogenih skupinah.

 

V šolskem letu 2015/16 so na urniku pod oznako »neobvezni izbirni predmeti«

1.triada tuj jezik-angleščina

2.triada: nemščina in šport

 

 

 

Kulturni, naravoslovni, športni dnevi bodo organizirani v skladu s programom.

 

Šola v naravi :

V šolskem letu 2015/16 bo organizirana šola v naravi za :

učence 2. razreda, 4. razreda, 5. razreda, 6. razreda, 8. razreda

Potrjeno na seji sveta staršev dne, 4.6.2015

 

Tekmovanja

Strokovni delavci bodo sodelovanje in pripravljenost učencev za tekmovanja spodbujali tudi zaradi upoštevanja dosežkov pri vlogah za pridobitev Zoisove štipendije in vrednotenju za vpis na SŠ z omejitvijo vpisa.

Projekti, dejavnosti

Šola bo tudi v tem šolskem letu izvajala dodatne dejavnosti v sklopu projektov, ki ozaveščajo, varujejo zdravje in prinašajo nova znanja na učencem zanimiv način.

Maček Muri 1-5 razreda do 31.12.2015

Šolski radio, Šola skozi čas ( likovna predstavitev v samostojni izvedbi učencev)

Prijavljali se bomo na razpise za projektno delo in v   soglasju s starši organizirali poleg dosedanjih veljavnih programov/projektov še dodatni programe.

Interesne dejavnosti:

Organiziranih je veliko interesnih dejavnosti, nekatere interesne dejavnost pa vključujejo tudi priprave na tekmovanja iz znanj. Novost: francoščina.

Kadrovska zasedba:

Vsi strokovni delavci imajo ustrezno izobrazbo in se seveda dodatno izobražujejo.

V šolskem letu bodo strokovni delavci nadaljevali z vključevanjem sprememb in novosti iz novih učnih načrtov. Svoja znanja pa bodo nadgrajevali tudi na drugih strokovnih področjih.

 

Računalniška opremljenost šole:

Številčno in kakovostno zadovoljivo pokriva potrebe pouka.

 

Tudi v šolskem letu 2015/16 je šola aktivno vključena v spletno aplikacijo :

»e-Asistent«.

Starši lahko neobvezno spremljajo delo svojih otrok preko prijave uporabe aplikacije e-Asistenta.

 

Šolska knjižnica in učbeniški sklad:

Knjižnično gradivo dopolnjevano z novostmi.

Učbeniški sklad-vanj so vključeni vsi učenci, izposoja je brezplačna.

 

Šolska prehrana:

Šola organizira za vse učence malico- obvezen program.

Zajtrk je pripravljen za učence, ki so vključeni v jutranje varstvo.

V šolski kuhinji pripravljajo za učence tudi kosila – dejavnost kuhinje kosil ne

sodi v obvezni program, zato MIZŠ ne financira stroška dela kuhinje kosil.

 

Druge dejavnosti:

Šolski sklad razpolaga s sredstvi, ki so jih zbrali učenci z zbiralnimi akcijami papirja, predstavo in donacijami, pri pridobivanju le teh, so se vključili starši.

Del sredstev je namenjen vsem učencem/ ogledi predstav,…

Šola bo tudi v tem šolskem letu organizirala dejavnosti, ki bodo usmerjene k zbiranju sredstev za šolski sklad.

Šolski atrij je vse bliže cilju, da postane najbolj prijazna in obiskana učilnica na prostem.

S pomočjo donacij, prostovoljnega dela staršev, zunanjih sodelavcev in učencev bo do doseženo v tem letu.

Investicije bodo izvedene v okviru plačilne zmožnosti.

 

Sodelovanje z drugimi institucijami in okoljem poteka zelo dobro.

 

 

Sodelovanje s starši:

Roditeljski sestanki, predavanja za starše, govorilne ure.

Starši lahko opravijo govorilno uro samo osebno.

Telefonski stik – samo izjemoma – za nujna sporočila.

 

Šola MPT pa bo še naprej dokazovala, da je eko šola, zdrava šola, kulturna šola in da to ni njena posebnost oz. projekt, ampak temeljna lastnost in način življenja vseh njenih udeležencev.

 

 

SKLEP SZ- SS  

Predlog LDN s planom izobraževanja in razvojnim načrtom za šolsko leto 2015/2016 je soglasno potrjen in se sprejme v predstavljeni obliki in vsebini.

ZA SZ = 10

ZA SS = 15

 

 

K točki 6:

Vsebino predlogov je predstavil ravnatelj:

6/1Šolska prehrana v šolskem letu 2015/16 (Zakon o šolski prehrani (Ur. list RS št. 3/2013))

Malica

Učencem, pri katerih povprečni mesečni dohodek na osebo, ugotovljen v odločbi o otroškem dodatku, ne presega 53% neto povprečne plače v Republiki Sloveniji, pripada subvencija malice v višini cene malice.

Kosilo

Subvencija za kosila pripada učencem, pri katerih povprečni mesečni dohodek na osebo, ugotovljen v odločbi o otroškem dodatku, ne presega 18% neto povprečne plače v Republiki Sloveniji (26. čl. Zakona o šolski prehrani). Od 1.1.2016 stopi v veljavo nov zakon oziroma sprememba Zakona, po katerem bo do subvencije plačila kosil upravičenih več učencev.

Shema šolskega sadja

OŠ MPT bo tudi v šolskem letu 2015/16 na podlagi sprejete prijave sodelovala z Evropsko skupnostjo v »sistemu brezplačnega razdeljevanja sadja in zelenjave«.

Sadje in zelenjava iz tega vira sta na jedilniku predvidoma enkrat tedensko ( označeno na jedilniku) do porabe razpoložljivih sredstev.

Svet staršev je seznanjen s predlogom in nanj nima pripomb. V primeru ko ima svet staršev utemeljeno pripombo na ceno za storitev v predlogu šole, mora biti le ta utemeljena in potrjena na seji sveta staršev.

Cene obrokov prehrane v šolskem letu 2015/16

 

ZAJTRK 0,80 €
MALICA 0,80 €
KOSILO 1- 5 2,50 €
KOSILO 6 -9 2,90 €

 

 

Malica /zaposleni 0,91€ (brez DDV)

Kosilo zaposleni 4.47€ (brez DDV)

 

Kosilo zunanji uporabniki 5,02€ (brez DDV)

Kosilo dijaki/študenti         5,00€

 

Glasovanje Svet zavoda

ZA:10

PROTI 0

 

SKLEP SZ

Svet zavoda soglaša s predlaganimi cenami za posamezne vrste šolske prehrane za učence, zaposlene in zunanje uporabnike

 

 

6/2

Nabava potrebnih materialov za likovni pouk in izbirne predmete v šolskem letu 2015/16

 

Pri pouku likovne vzgoje, izbirnih predmetov in pri izvajanju programov kulturnih, naravoslovnih, tehniških dni potrebujejo učenci dodaten material, ki ga šola kupi za vse učence, vključene v programe. Tak način oskrbe je smiselno izbrati zaradi:

nižjih cen, enotnosti dodatnega gradiva in materialov.

 

SKLEP /SZ-SS

Za material za izvajanje smotrov pri predmetu likovna vzgoja ( papir, barvni papir, glina, lepila, barve, žica, grafične barve, risarski in likovni materiali, tuši,.. ) za učence od

  1. razreda do 9. razreda znaša prispevek 15 €, in sicer:

1.obrok NOV 2015 = 7,50 €

2.obrok FEB 2016= 7,50 €

 

Glasovanje Svet zavoda

ZA:10

PROTI:0

Soglasje Svet staršev

ZA:15

PROTI :0

 

 

SKLEP /SZ-SS

 

Prispevek staršev učencev od 1. razreda do 9. razreda v višini 7,00€ na učenca šola namensko porabi za dodatne delovne liste in učno gradivo – potrebno za kvalitetnejšo izvedbo naravoslovnih, kulturnih, tehniških dni, in za učenčevo delo pri urah izbirnih vsebin ter se plača v 2 dveh delih

1.obrok NOV 2015 = 3,50 €

2.obrok FEB 2016  = 3,50 €

Glasovanje Svet zavoda

ZA:10

PROTI: 0

Soglasje Svet staršev

ZA:15

PROTI :0

 

 

 

6/3

Potrditev okvirnih cen za šolo v naravo, dneve dejavnosti

Predlog je predstavil ravnatelj šole:

 

1.Svet staršev je na seji junij 2015 potrdil predstavljen plan za oblike izobraževanja »šole v naravi in dneve dejavnosti«

 

2.Na podlagi ponudb izvajalcev, ki imajo licenco izvajati prevoze učencev in verificiranih izvajalcev teh programov so na dan 28.9.2015 cene za šolo v naravo, kot sledi:

 

Razred Šola v naravi

dejavnosti

 

opombe
2.razred 75€ Življenje na kmetiji  
4.razred 100€ naravoslovje  
5.razred 175€ Debeli rtič-šola plavanja  
6.razred 180€ Smučanje  
8.razred 110€ Naravoslovje  
   
5.razred Brezplačno Šola smučanja-Golte

Financira

Mo Velenje in Športna zveza

Glasovanje Svet zavoda

ZA:10

PROTI

SKLEP SZ

Svet zavoda soglaša s predlaganimi cenami za šolo v naravi v šolskem letu 2015/16

 

 

K 7.točki dnevnega reda ( aktualno)

7/1.

Predlog predstavil ravnatelj šole-

Na osnovi 7.člena Poslovnika o upravljanju šolskega sklada, ki temelji na 135.členu ZOFVI   mora Svet zavoda potrditi 3(tri) člane, zaposlene na OŠ Mihe Pintarja Toleda, v upravni odbor šolskega sklada.

Sklep SZ:

Svet zavoda soglaša s predlogom in imenuje v upravni odbor šolskega sklada:

Dragico Slatinšek, Angelo Ovčar in Mirjam Turner.

Glasovanje SZ

ZA: 10

Sklep SS:

Svet staršev potrjuje upravni odbor šolskega sklada OŠ Mihe Pintar Toleda v sestavi:

predstavniki staršev: Petra Doler, Mojca Dvoršek, Maja Puklič in Petra Meh,

predstavniki delavcev šole: Dragica Slatinšek, Angela Ovčar, Mirjam Turner

 

Mandat upravnega odbora traja od 2013 do 2017.

Glasovanje SS

ZA 15

 

7/2

Predlog predstavil ravnatelj šole

V šolskem letu 2015/16 je šola skladno z navodili MIZŠ oblikovala učbeniški sklad. Učbenike ki jim je po sklepu strokovne komisije MIZŠ in ZRSŠ potekla veljavnost smo odpisali in nadomestili z novimi. Izposoja učbeniških kompletov je za učence brezplačna.

Učbeniški sklad ureja Pravilnik o upravljanju učbeniških skladov, ki v 7. členu narekuje uporabo sredstev :

Sredstva, zbrana iz izposojevalnin, odškodnin in odkupa (v nadaljevanju: sredstva sklada), lahko šola porabi za nakup učbenikov. Izjemoma lahko šola porabi sredstva sklada tudi za nabavo drugih učnih gradiv in pripomočkov, če za to pridobi pisno soglasje sveta šole in vrednost takega nakupa ne preseže10 % vseh sredstev sklada v posameznem šolskem letu.

 

 

 

 

 

 

SKLEP   SZ

Svet zavoda skladno s 7. členom Pravilnika o upravljanju učbeniških skladov,   dovoljuje porabo sredstev iz učbeniškega sklada za nabavo drugih učnih gradiv in pripomočkov, v višini 10 % vseh sredstev sklada.

ZA: 10

PROTI:0

 

7/3

Predlog je predstavil ravnatelj šole.

Ravnatelj je prisotne seznanil tudi s predlaganimi cenami najema šolskih prostorov:

Skladno z odlokom Mestnega sveta MO Velenje so do brezplačne uporabe v celoti

ali delno upravičeni zavodi- društva, ki so registrirani kot javni zavodi-institucije in

izvajajo dejavnost za učence OŠ.

 

Opomba : cene brez DDV za 1 uro (60 minut) najema

Prostor

Cenik za šolsko leto 2015/16

brez DDV

Opombe

Potrditev predloga

 

avla 11,50€ potrjen
Telovadnica 16,50€ potrjen
Učilnica   8,00€ potrjen
Računalniška učilnica 17,50€ potrjen

 

SKLEP SZ

Svet zavoda soglaša s predlaganimi cenami najema šolskih prostorov za zunanje uporabnike.

Skladno z odlokom MO Velenje in predlogom OŠ Mihe Pintarja Toleda so do brezplačne uporabe v celoti ali delno upravičeni zavodi- društva, ki so registrirani kot javni zavodi-institucije in izvajajo dejavnost za učence OŠ.

 

ZA: 10

PROTI:0

7/4

183.člen in 184.člen ZUJF določata omejitve zaposlovanja v javnem sektorju.

186.člen ZUJF, pa narekuje šoli oziroma ravnatelju, kot odgovorni osebi, da pridobi pred objavo prostega delovnega mesta .

Soglasje iz drugega odstavka 183. člena tega zakona in soglasje iz drugega odstavka 184. člena tega zakona izda za javne zavode, katerih ustanovitelj je država ali lokalna skupnost, financer pa država, svet javnega zavoda s predhodnim soglasjem pristojnega ministra,

Zaradi zagotovitve nemotenega in kvalitetnega vzgojno izobraževalnega procesa, je razporejanje del med že zaposlene časovno omejeno.Za lažje pridobivanje soglasja k objavi nujnih zaposlitev Svet zavoda sprejema

SKLEP   SZ

Svet zavoda soglaša z novimi zaposlitvami na OŠ Mihe Pintarja Toleda, Kidričeva 21, 3320 Velenje, ki so v skladu z zakonskimi določili, ki urejajo zaposlovanje v javnem sektorju in za katere je ravnatelj šole pridobil soglasje MIZŠ.

ZA SZ= 10

 

 

 

7/5

Na podlagi sprememb zakonskih podlag, ki urejajo osnovnošolsko izobraževanje je potrebno pripraviti in sprejeti Pravila šole v določenem roku .

Zaradi nemotenega poteka pedagoškega procesa, na katerega Pravila nimajo škodnega učinka ali niso povezana z večjimi materialnimi stroški predlagam, da Svet zavoda dodeli polna pooblastila za pripravo in sprejem Pravil šole ravnatelju šole Sebastjanu Kukovcu, kot odgovorni osebi za pravilno delovanje delovnega in pedagoškega procesa OŠ Mihe Pintarja Toleda tudi v šolskem letu 2015/16.

S sprejetimi Pravili člane Sveta zavoda seznani na prvi seji po sprejetju.

SKLEP SZ

Svet zavoda podeljuje v šolskem letu 2015/16 polno pooblastilo za potrditev »pravil OŠ Mihe Pintarja Toleda, Kidričeva 21, 3320 Velenje« ravnatelju šole , Sebastjanu Kukovcu.

ZA SZ= 10

7/6

Vzgojni načrt šole ( potrdi Svet zavoda)

Vzgojni načrt šole so prisotni člani Sveta zavoda in Sveta staršev prejeli z e-pošto.

Predlog in pripombe:- pripravil Boštjan Ketiš/SS

Po dogovoru s starši pri dežurstvu sodelujejo učenci 7. 8. in 9. razreda, ki izpolnjujejo pogoje, navedene v mapi dežurstev.

V času pouka je v šoli prepovedana uporaba MP3 predvajalnikov ter multimedijskih naprav.

 

 

SKLEP SZ

Svet zavoda potrjuje in sprejema popravljen in dopolnjen predlog Vzgojnega načrta šole.

Za:10

Proti: 0

 

7/7

Pravila hišnega reda ( obravnava Svet staršev, obravnava in potrditev Svet zavoda

Gradivo so prisotni člani Sveta zavoda in Sveta staršev prejeli z e pošto.

Predlog in pripombe pripravil Boštjan Ketiš/SS

17.člen

Učitelj- razrednik zamudo opraviči ali pa oceni na podlagi dokazil, da je ta neopravičena, kar vpiše v šolsko dokumentacijo.

 

SKLEP SZ

Svet zavoda potrjuje in sprejema popravljen in dopolnjen Predlog Pravil hišnega reda.

Za: 10

Proti:0

 

SKLEP SS

Svet staršev potrjuje in sprejema popravljen in dopolnjen Predlog Pravil hišnega reda.

Za: 15

Proti:0

 

 

 

 

 

7/8

Interni pravilnik o vzgojnih ukrepih na Svetu zavoda:

Gradivo so prisotni člani Sveta zavoda in Sveta staršev prejeli z e pošto.

Predlog in pripombe pripravil Boštjan Ketiš/SS

(brez interesnih dejavnosti)

  1. člen

Lažje kršitve:

zamujanje in neopravičeno izostajanje od pouka, varstva vozačev in podaljšanega bivanja (do 5ur)

 

SKLEP SZ

Svet zavoda potrjuje in sprejema popravljen in dopolnjen predlog internega pravilnika o vzgojnih ukrepih

Za: 10

Proti:0

 

 

K točki 8:

? J. Oprešnik ocenjuje, da je znanje TJA učencev 1.triade minimalno

! Ravnatelj pojasni, da je izvajanje pouka TJA v 1.triadi prilagojeno obveznim smernicam zgodnjega učenja tujega jezika.

! B. Jurkošek predlaga, da šola v letni načrt vnese določilo po katerem bo šola urejala ogrevanje /hlajenje prostorov.

! Ravnatelj bo preveril določilo npr. :šola naroči ogrevanje prostorov po poteku treh dni, ko je zunanja poprečna dnevna temperatura 12 C ali manj.

 

Seja Sveta staršev je bila zaključena ob 19.00 uri.

Seja Sveta zavoda je bila zaključena ob 19.00 uri.

 

 

Zapisnik seje s prilogami se v tiskani obliki hrani v arhivu Sveta zavoda in Sveta šole.

Priloge:

Vabilo, Lista prisotnih, Letni delovni načrt šole, Tiskana oblika vseh na seji obravnavanih gradiv.

 

 

 

 

 

Zapisala:                                                         Predsednica Sveta zavoda:

Duška Kolšek                                                           Dragica Oderlap

Predsednica Sveta staršev

Tanja Meža Jurjovec

 

 

 

(Skupno 18 obiskov, današnjih obiskov 1)