OŠ Mihe Pintarja Toleda

Kidričeva 21

3320 Velenje

 

Velenje, 30. 5. 2016

 

ZAPISNIK SEJE SVETA STARŠEV

 

 

Sejo je v odsotnosti predsednice Tanje Jurjovec Meža vodila in koordinirala Darja Kos, ki je po uvodnem pozdravu ugotovila, da je prisotnih 14 članov Sveta staršev, s čimer je zagotovljena sklepčnost.

 

V nadaljevanju je predstavila predlog dnevnega reda seje, ki so ga vsi člani prejeli kot del vabila na sejo.

 

 1. Potrditev zapisnika zadnje  seje  Sveta  staršev.
 2. Poročilo o stanju učbeniškega sklada, obravnava in sprejem sklepa o potrditvi skupne nabavne cene delovnih zvezkov.
 3. Seznanitev z oblikami diferenciacije pouka slovenščine, angleščine in matematike v zadnji triadi šolskega leta 2016/2017.
 4. Aktualno:

    4/1 Pedagoški proces do konca leta 2015/2016 in plan dela  za leto 2016/2017,

    4/2 samoevalvacijsko poročilo,

    4/3 obravnava vzgojne problematike,

    4/4 Šola v naravi v šolskem letu 2016/2017,

    4/5 obvestilo Sveta zavoda o razpisu  volitev (rok september 2016),

    4/6 pobude staršev.

 

Gospod Boštjan Ketiš je predlagal, da se dnevnemu redu doda točka »razno«.

Odgovor: Točka razno je enaka zadnji točki, to je »4/6 pobude staršev«.

 

SKLEP 1

Svet staršev sprejema predlagani dnevni red.

Glasovanje

ZA: 13

PROTI: 0

VZDRŽAN: 1

Seja se  je nadaljevala po sprejetem dnevnem redu.

 

K 1. točki

 

Predstavitev sklepov seje Sveta zavoda in Sveta staršev, ki je bila  29. 9. 2015, ob 17.00 v zbornici OŠ Mihe Pintarja Toleda.

 

SKLEP  2

Zapisnik seje z dne 29. 9. 2015 potrjen v obliki in z vsebino kot je bil predstavljen in objavljen na spletni strani šole. V tiskani obliki se hrani v arhivu Sveta staršev.

 

SKLEP  SS

Svet staršev potrjuje in sprejema Poslovnik sveta staršev v obliki in vsebini kot jim je bil posredovan. Poslovnik stopi v veljavo takoj, to je 29. 9. 2015.

SKLEP 3

Svet staršev je na seji  dne 29. 9. 2015 po postopku javnih volitev izvolil za predstavnika sveta staršev v svetu zavoda, do izteka mandata sveta zavoda, tj. od  29. 9 .2015 do septembra 2016, Katjo Borovnik.

 

SKLEP 4

Poročilo o realizaciji letnega delovnega načrta je sprejeto in potrjeno.

 

SKLEP   5  

Predlog LDN s planom izobraževanja in razvojnim načrtom za šolsko leto 2015/2016 je soglasno potrjen in se sprejme v predstavljeni obliki in vsebini.

 

SKLEP 6

Prispevek za material za izvajanje smotrov pri predmetu likovna vzgoja (papir, barvni papir, glina, lepila, barve, žica, grafične barve, risarski in likovni materiali, tuši … )  za učence  od 5. do  9. razreda znaša 15 €, in sicer:

 1. obrok (november 2015) = 7,50 €
 2. obrok (februar 2016) = 7,50 €

 

SKLEP 7

Prispevek staršev učencev od 1. do 9. razreda v višini 7,00 € na učenca  šola namensko porabi za dodatne delovne liste in učno gradivo, ki je  potrebno za kakovostnejšo izvedbo naravoslovnih, kulturnih, tehniških dni in za učenčevo delo pri urah izbirnih vsebin ter se plača v dveh delih.

 1. obrok (november 2015) = 3,50 €
 2. obrok (februar 2016) = 3,50 €

 

SKLEP 8

Svet staršev potrjuje upravni odbor šolskega sklada OŠ Mihe Pintarja Toleda v sestavi:

predstavniki staršev: Petra Doler, Mojca Dvoršek, Maja Puklič in Petra Meh;

predstavniki delavcev šole: Dragica Slatinšek, Angela Ovčar, Mirjam Turner.

Mandat upravnega odbora traja od leta 2013 do 2017.

 

SKLEP 9:

Svet staršev  potrjuje  in  sprejema popravljen in  dopolnjen  predlog Pravil hišnega reda.

 

SKLEP 10:

Zapisnik  zadnje seje Sveta staršev z dne 29. 9. 2015  so prisotni člani potrdili.

 

Glasovanje:

ZA: 14

PROTI: 0

 

K 2. točki

 

Ravnatelj je predstavil potek oblikovanja učbeniškega sklada šole  in izbor učnega gradiva za šolsko leto 2016/17.

Učiteljski zbor je opravil izbor učbenikov in delovnih zvezkov, ki jih bodo učenci uporabljali kot učno gradivo pri pouku v šolskem letu 2016/17.

Učenci bodo obveščeni o izbranih gradivih in potrebščinah v pisni obliki in na spletni strani šole.

Šola  priporoča staršem in učencem, da se odločijo in pristopijo k uporabi učbenikov iz učbeniškega sklada.

K izposoji učbeniških kompletov iz učbeniškega sklada bodo lahko pristopili s potrjenimi naročilnicami, oddanimi do 17. 6. 2016.

Uporaba učbenikov je brezplačna.

Učenci bodo prejeli učbenike iz učbeniškega sklada prve dni pouka v šolskem letu 2016/17.

 

V šolskem letu 2016/17 bodo učenci in učitelji uporabljali pri pouku  tudi delovne zvezke.

Priporočene  cene delovnih zvezkov predstavljajo skupno ocenjeno nabavno ceno izbranih delovnih zvezkov za posamezen razred.

 

 

Delovni zvezki

skupna nabavna cena  v €

2015/16                   2016/17

Svet staršev

soglaša/ne soglaša

 

1.RAZRED         44,55 44,55 DA 14
2.RAZRED   74,55 74,55 DA: 11, NE: 1, vzdržani: 2
3.RAZRED   35,35 35,35 DA 14
4.RAZRED   71,95 88,40 DA 14
5.RAZRED   67,75 73,80 DA 14
6.RAZRED   83,65 117,71 DA 14
7.RAZRED   80,20 79,40 DA 14
8.RAZRED   80,45 95.55 DA 14
9.RAZRED

  63,75

 

38,25

 

DA 14

 

Opombe

Učenci, ki so izbrali kot izbirni predmet nemščino v 7., 8., in 9. razredu, bodo pri pouku potrebovali delovni zvezek, katerega cena ni vključena v nabavno ceno.

Skladno s pobudo Sveta staršev, bo šola izvedla skupno nabavo potrebščin za pouk likovne umetnosti  od 1. do 9. razreda.

 

Razprava

Starši so pripomnili, da je cena delovnih zvezkov za drugi razred visoka in jo zato predstavniki teh oddelkov niso podprli.

 1. Ketiš je postavil vprašanje ravnatelju v zvezi s preverjanjem uporabe delovnih zvezkov in usmeritvijo učiteljev k zmanjšanju uporabe delovnih zvezkov.

Ravnatelj je v odgovoru  poudaril, da izbor delovnih zvezkov ne nadomešča stroška nabave učbenikov, ki jih mora zagotoviti šola. Skladno z navodili in v sodelovanju z MIZŠ bo šola obnovila učbenike, ki jim je potekla veljavnost ali pa so dotrajani.

Izbor delovnih zvezkov so opravil strokovni aktivi. Ti so svojo odločitev utemeljili s tezo, da so delovni zvezki učencem  podlaga in pomoč pri utrjevanju in preverjanju znanja.

Število delovnih zvezkov so strokovni aktivi že zmanjšali v višjih razredih, kjer lahko od učencev pričakujemo več samostojnosti.

 

SKLEP 11

Svet staršev posreduje skladno z drugim stavkom 3. odstavka 10. člena  Pravilnika o upravljanju učbeniških skladov, pisno soglasje za skupno nabavno ceno delovnih zvezkov in drugih učnih gradiv, ravnatelju šole, Sebastjanu Kukovcu. Pisnemu soglasju priloži tudi  zapis o mnenju in glasovanju za predlagane  delovne zvezke po razredih.

 

 

 

K 3. točki

 

Predstavitev o obliki diferenciacije pouka slovenščine, angleščine in matematike v zadnji triadi za šolsko leto 2016/17 je pripravil  ravnatelj šole.

 

Uvodna obrazložitev:

Strokovni delavci – učiteljski zbor podpira izvedbo pouka v heterogenih skupinah z naslednjimi  pozitivnimi izkušnjami:

 • normalizacija oddelkov (pozitivno jedro/),
 • manjše število učencev v razredu – lažja diferenciacija in individualizacija dela, učitelj se  posameznikom lažje posveti,
 • povečana delovna klima (boljše počutje učencev, manj težav z disciplino),
 • bolj naraven pouk in aktivnejši učenci,
 • medsebojno učenje med učno bolj ali manj zmožnimi,
 • učinkovitejše sprotno spremljanje učenčevega napredka.

 

SKLEP 12

V 8. in 9. razredu se pri predmetih slovenščina, matematika in angleščina   organizira  pouk  v  heterogenih  skupinah.

 

Glasovanje

ZA: 14

PROTI: 0

 

K 4. točki

 

4/1

Pedagoški proces do konca leta 2015/16 in plan dela  za leto 2016/17 je predstavil ravnatelj šole.

Učenci 6. razreda in učenci 9. razreda so v mesecu maju opravili Nacionalne preizkuse znanja. Rezultati bodo znani  31. 5. 2016 za učence 9. razreda in 7. 6. 2016 za učence 6. razreda.

V zadnjem mesecu šolskega leta 2015/16 bodo učenci 2. razreda odšli na kmetijo Pečovnik, izvedli bomo še nekaj strokovnih ekskurzij, tabor za nadarjene in valeto za učence 9. razredov, ki bo 9. 6. 2016 ob 18. uri.

V šolskem letu 2016/17 bomo vstopali v šolo s pogledom na steno, ki bo likovno povezovala zgodovino in sedanjost šole. Avtorica je učenka Maša Kenda, pri ustvarjanju sta jo usmerjala mentorja Grega Gojević in Robert Klančnik.

Šola se je priključila projektu »izobraževanje učencev tujcev« z namenom zagotoviti  več pomoči pri usvajanju jezika, ki je največja ovira za njihov učni napredek.

V septembru se bodo učenci tudi prvič srečali z učenci iz Sarajeva, ki bodo v času bivanja v Velenju sodelovali pri pouku in izven šolskih dejavnostih svojih novih prijateljev.

Učenci  bodo v sodelovanju z mentorji pripravili občinsko proslavo ob dnevu reformacije.

Šola si bo prizadevala, da bo v razpisih za donacije uspešna, tako kot je bila uspešna

pri zadnji donaciji, saj bomo bogatejši za nekaj glasbil.

 

4/2

Samoevalvacijsko poročilo na temo »varne poti« je  pripravil ravnatelj šole, Sebastjan Kukovec, in je del Poslovnega poročila šole.

Poročilo temelji na rezultatih Anketnega vprašalnika »Načrt varnih šolskih poti«, ki smo ga preko e-Asistenta v obliki e-ankete poslali staršem učencev OŠ Mihe Pintarja Toleda.

Anketni vprašalnik je v obdobju med 16. 12. 2015 in 20. 1. 2016 izpolnilo 162 staršev, kar predstavlja 39 % oz. nekoliko več kot 1/3 staršev vseh učencev, ki obiskujejo OŠ Mihe Pintarja Toleda.

Zaključek

Ugotovitve samoevalvacijske raziskave kažejo, da je potrebno ažurirati in ponovno pregledati šolske poti, ki jih uporabljajo učenci za prihod in odhod iz šole. Hkrati ugotavljamo, da večjih težav ni, vse manjše težave pa so rešljive. V okviru strokovne skupine bomo izdelali nov načrt šolskih poti. Upoštevali bomo pripombe staršev in strokovne javnosti z namenom izboljšati varnost naših učencev v prometu. Še posebej se bomo potrudili, da bodo izboljšani pogoji učencev vozačev ter da bodo postajališča, prehodi in oznake primernejši.

Samoevalvacijsko poročilo bo skupaj s strokovno oceno šolske skupine in predstavnikov SPV predstavljalo osnovo za pripravo Načrta varnih poti v šolo, ki se pripravlja pod okriljem Agencije za varnost v cestnem prometu.

 

Zaključek iz razprave

Šola je v zadnjem 3 letnem obdobju veliko naredila za ureditev prometa na Kidričevi cesti, ker je ta kategorizirana kot regionalna cesta in s  tem so postopki za spremembe dolgotrajnejši.

 

4/3

Obravnava vzgojne problematike

Ravnatelj apelira na starše, da je v primeru kakršne koli oblike medvrstniškega nasilja v šoli nujno takoj odreagirati, preveriti informacijo o dogodku in pristopiti skupaj s šolo k reševanju problema.

Vsi strokovni delavci šole sledijo načelu ničelne tolerance do nasilja med učenci.

Z učenci, ki so manj strpni in kolegialni se opravijo večkratni razgovori o njihovem neprimernem vedenju. Šola vedno opozori starše in jih povabi k sodelovanju pri ukrepih, ki bi lahko spremenili vedenjski vzorec otroka.

Lea Stiplovšek je v imenu staršev oddelka želela odgovor, kakšen je načrt šole,

da bo v oddelku manj nadlegovanja med učenci in obenem predlagala, da se oddelki oblikujejo drugače.

Ravnatelj je v odgovoru pojasnil, da  strokovni delavci iščejo najboljšo strokovno rešitev, da bi rešili situacijo v oddelku.

V razpravi  o postopkih  in ukrepih za reševanje vzgojne problematike med učenci so nekateri prisotni izrazili svoje mnenje.

Boštjan Ketiš je mnenja, da prešolanje učenca na drugo šolo daje pozitivne rezultate. Predlaga, da se ravnatelji  OŠ MO Velenje povežejo in oblikujejo skupne smernice za tak način reševanja hujših vzgojnih prekrškov.

Tea Selič podpira ukrep prešolanja učenca, ki ga ni bilo mogoče drugače preusmeriti.

Boris Jurkošek meni, da se vzgoja začne v družini. Šola bi tako morala vplivati na starše, kar pa je dolgotrajen, zapleten in občutljiv proces.

Ravnatelj je poudaril, da je ukrep prešolanja  rešitev, ki jo bo šola uporabila,  ko so vse možnosti, ki jih predlaga stroka, izčrpane.

Kolegiju ravnatelja bo predlagal, da na seji spregovorijo tudi o vzgojni problematiki.

 

4/4 Šole v naravi

 

Izvedbe v 2015/16

 • 2. razred – življenje na kmetiji
 • 3. razred – CŠOD
 • 5. razred – Debeli rtič-šola plavanja
 • 5. razred – 5 dnevni tečaj smučanja na Golteh v organizaciji Športne zveze Velenje
 • 6. razred – šola smučanja
 • 8. razred – CŠOD

 

Udeležba v teh oblikah »pouka« je bila zelo dobra, na ta način pridobljena znanja so

pomembna v življenju, vtisi učencev so odlični.

Šola se je na osnovi analiz te oblike izobraževanja odločila, da bo v šolskem letu 2016/17 organizirala šolo v naravi za učence

 

 • 2. razreda
 • 4.razreda
 • 5. razreda
 • 6. razreda

 

V vseh primerih bo šola strmela k temu, da bo zagotovila kvalitetne oblike šole v naravi s  primerno ceno.

 

Šola v naravi za učence 8. razreda: šola predlaga, da se ta oblika šole v naravi ne organizira več v strnjeni obliki, ker bi jo lahko nadomestili z dnevi dejavnosti.

 

Razprava

Tea Selič je povedala, da je šola v naravi posebna oblika izobraževanja in sobivanja otrok, kjer se razvijajo tudi socialne veščine in krepijo medsebojni stiki, zato podpira vse dosedanje oblike tudi za učence  8.razreda

Boštjan Ketiš želi, da se šola v naravi za učence 8.razreda  organizira tudi v šolskem letu 2016/17, ker meni, da so izkušnje, pridobljene na ta način, za učence pomembne in nenadomestljive.

Ravnatelj šole predlaga, da se starši medsebojno povežejo in dogovorijo o skupnem interesu glede šole v naravi za 8.razred.

 

 

4/5

Postopek  razpisa volitev za člane Sveta zavoda

Na osnovi pisne ugotovitve  ravnatelja  šole, dne 27. 9. 2016 Svetu zavoda  poteče 4 letni mandat (11. člen Poslovnika Sveta zavoda).

Svet zavoda je skladno z zakonskimi predpisi  potrdil razpis volitev članov  Sveta zavoda in terminski plan, po katerem bo tekel postopek.

Svet zavoda je kolektivni organ s 4 letnim mandatom, zato poteče mandat tudi predstavnikom sveta staršev.

 

SKLEP 13

Skladno s sklepom Sveta zavoda o razpisu volitev, aktom o ustanovitvi in 46. členom ZOŠ ter Poslovnikom Sveta staršev, bo Savet staršev izpeljal postopek volitev in imenovanje svojih predstavnikov v Svet zavoda OŠ Mihe Pintarja Toleda v mesecu septembru 2016.

 

4/6

Pobude staršev

Starši so pohvali delo šole tudi izven pouka: rojstni dan Mačka Murija, Planeti
Malega princa, dejavnosti za nadarjene učence, plačilo strokovne ekskurzije

za nadarjene iz sredstev šolskega sklada …

Petra Teržan in Daniela Dervarić predlagata, da šola predhodno pripravi učence za športna tekmovanja (Otroška olimpijada, kros …).

Starši si želijo, da se v I. triado uvede interesna dejavnost »ples«.

Katja Borovnik pove, da si starši in krajani želijo več dejavnosti  za učence OŠ Plešivec.

Lea Stiplovšek je pohvalila organizacijo izleta za nadarjene učence.

Boštjan Ketiš je zadovoljen z odločitvijo, da se iz šolskega sklada delno pokrijejo stroški dejavnosti namenjene učencem, ne glede na socialne razmere.

 

Ravnatelj se je staršem zahvalil  za pohvale,  podporo in pobude in zagotovil, da bo njihove pobude prenesel strokovnim aktivom, ki jih bodo poskusili udejanjiti.

Zapisnik seje s prilogami se v tiskani obliki hrani v arhivu Sveta šole.

 

Prilogi:

– vabilo,

– lista prisotnih.

 

Seja je bila zaključena ob 18.40.

 

 

Predsednica Sveta staršev: Tanja Meža Jurjovec

Po pooblastilu: Darja Kos

 

 

 

 

Zapisala: Duška Kolšek

Lektorica: Petra Seitl

(Skupno 49 obiskov, današnjih obiskov 1)